V naslednji izjavi je pojasnjena naša politika v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pregled

Spletna jezikovna podpora OLS programa Erasmus+ je pobuda Evropske unije. Je del evropskega programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+. Usmerja jo Evropska komisija, izvaja pa njena Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (v nadaljnjem besedilu: agencija EACEA).

Pri Spletni jezikovni podpori OLS programa Erasmus+ so zavezani spoštovanju zasebnosti svojih uporabnikov. Udeležencem programa mobilnosti zagotavljajo varovano in varno okolje za učenje tujih jezikov. V naslednji izjavi so opisane politike, na podlagi katerih Spletna jezikovna podpora OLS programa Erasmus+ zbira, obdeluje in uporablja podatke, ki jih zagotovijo njeni uporabniki.

 

Ker Spletna jezikovna podpora OLS programa Erasmus+, ki vključuje orodje za upravljanje licenc, preverjanje jezikovnega znanja in jezikovne tečaje, zbira ter nadalje obdeluje osebne podatke, zanjo velja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov[1].

Različna orodja znotraj Spletne jezikovne podpore OLS programa Erasmus+ uporabnikom omogočajo posredovanje informacij, da lahko sodelujejo pri njenih dejavnostih. Pri spletni registraciji in posredovanju drugih informacij se podatki zbirajo in nadalje obdelujejo za namene, ki so opredeljeni v nadaljevanju v točki 1. Za ustrezne postopke obdelave iz te točke je odgovoren kontrolor podatkov, ki je vodja enote A1 – Erasmus+: Šole, prihodnje pobude, usklajevanje programa pri agenciji EACEA (kontaktni podatki so na voljo v točki 6).

[1] UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

 

1. Osebni podatki, ki jih zbiramo, in namen zbiranja

(a) Podatki v zvezi z udeleženci programa mobilnosti:

nacionalne agencije, institucije upravičencev ter GD Evropske komisije za izobraževanje in kulturo agenciji EACEA posredujejo nekatere osebne podatke, kot je vaš e-naslov. Naslednje podatke lahko agencija EACEA prek orodja Spletna jezikovna podpora OLS programa Erasmus+ nato pridobi neposredno od vas.

Obvezni podatki o registriranih uporabnikih: priimek, ime, spol, kontaktni e-naslov, državljanstvo, letnica rojstva, materni jezik, vrsta mobilnosti, jezik, ki se preverja, namembna država, predvideni začetek obdobja mobilnosti, institucija pošiljateljica, obdobje mobilnosti, časovni pas, predvideni zaključek obdobja mobilnosti.

Rezultati preverjanja jezikovnega znanja in tečajev

Drugi neobvezni podatki, ki jih udeleženci programa mobilnosti posredujejo v okviru Spletne jezikovne podpore OLS programa Erasmus+ (npr. sporočila na forumih, v spletnih razpravah in znotraj posameznih tem na forumih ter datoteke in slike). Udeleženci, ki teh neobveznih podatkov ne zagotovijo, zaradi tega ne bodo v slabšem položaju.

 

(b) Podatke v zvezi z osebjem nacionalnih agencij in institucij/organizacij pošiljateljic programa Erasmus+ agenciji EACEA zagotovijo te institucije ter GD za izobraževanje in kulturo:

Podatki institucij: številka projekta, identifikacijska koda udeleženca, ime projekta, datum začetka projekta, datum zaključka projekta, kontaktna oseba projekta, kontaktna telefonska številka projekta, kontaktni e-naslov projekta, število licenc za preverjanja jezikovnega znanja in število licenc za jezikovne tečaje.

(c) Namen obdelave:

Namen Spletne jezikovne podpore OLS programa Erasmus+je zagotoviti sistem za merjenje napredka pri znanju jezikov, doseženega v okviru programa mobilnosti. Drugi cilj je povezan s podporo učenju jezikov pred obdobjem mobilnosti in med njim, da se zagotovi raven znanja, ki je uporabna za namene udeleženca.

Natančneje, obdelava podatkov je potrebna:

 • da se omogoči delovanje Spletne jezikovne podpore OLS programa Erasmus+;
 • da se registriranim uporabnikom Spletne jezikovne podpore OLS programa Erasmus+ omogočita medsebojno zaupanje in spoštovanje pri komunikaciji in sodelovanju ter
 • da se pridobijo zbirni podatki za statistične namene.

2. Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu jih razkrijemo?

Osebni podatki se nikoli ne bodo uporabili za trženje.

Za zgoraj opisane namene je dostop do podatkov strogo omejen na naslednji način:

 • drugi registrirani uporabniki Spletne jezikovne podpore OLS programa Erasmus+lahko dostopajo do neobveznih podatkov, ki jih posredujete, npr. sporočil na forumih, v spletnih razpravah in znotraj posameznih tem na forumih ter datotek in slik;
 • Evropska komisija, agencija EACEA in nacionalne agencije imajo dostop samo do zbirnih podatkov;
 • ponudnik storitve Altissia, ki deluje v imenu agencije EACEA in v skladu z njenimi navodili, ima dostop do celotnega niza podatkov;
 • podatki, povezani s posameznimi udeleženci programa mobilnosti, so dostopni njihovi instituciji/organizaciji pošiljateljici, ki ima dostop do zalednega sistema Spletne jezikovne podpore OLS programa Erasmus+ za upravljanje licenc in ki se lahko nato odloča o njihovi uporabi;
 • v primeru prostovoljcev Evropske prostovoljne službe se rezultati ne bodo posredovali drugim organizacijam, ki sodelujejo v projektu.

Kadar je to mogoče, se bodo podatki obdelovali anonimno, zlasti če se za raziskovalne namene posredujejo tretjim osebam.

3. Kako varujemo vaše podatke?

Zbrani osebni podatki in vse povezane informacije se za obdobje trajanja pogodbe s konzorcijem shranijo na varne strežnike ponudnika storitve (Altissia).

Računalniški centri ponudnika storitev morajo po pogodbi delovati v skladu z varnostnimi direktivami Evropske komisije ter določbami, ki jih je za take strežnike in storitve sprejel direktorat za varnost. Za spletno mesto, ki gostuje na strežnikih podjetja Altissia, veljajo standardni varnostni ukrepi: najnovejši popravki in posodobitve operacijskega sistema in programske opreme, protivirusna zaščita, požarni zid, redno preverjanje varnosti in redni pregledi varnosti omrežja, upoštevanje varnostne politike na področju informacijske tehnologije, preverjanje ranljivosti spletnega mesta in sistem za zaznavanje vdorov.

4. Kako lahko svoje podatke preverite in popravite?

Kar zadeva uveljavljanje vaših pravic, kot je pravica do dostopa in popravka netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov, lahko to storite sami prek spleta. V stik lahko stopite tudi s kontrolorjem podatkov (glej točko 6 v nadaljevanju).

5. Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Podatki, povezani z uporabniškim profilom, se hranijo še eno leto po zadnji prijavi uporabnika. Po tem bo uporabniški profil samodejno postal neaktiven, tj. drugim uporabnikom ne bo več viden. Uporabniku se pošlje obvestilo o tem, da je njegov profil postal neaktiven in da lahko svoj račun znova aktivira s ponovno prijavo. Drugi in zadnji opomnik se pošlje čez še dve leti, pri čemer je uporabnik obveščen, da bo tri leta po njegovi zadnji prijavi njegov profil trajno deaktiviran. Vsi osebni podatki nato postanejo anonimni.

Statistični podatki in podatki, povezani z raziskovalnimi nameni, se hranijo celotno obdobje delovanja Spletne jezikovne podpore OLS programa Erasmus+. Po poteku pogodbe bo podjetje Altissia, ki deluje v imenu konzorcija, vse informacije in podatke predal agenciji EACEA, pri čemer v nobeni obliki ne bo obdržal kopije zaupnih informacij, dokumentov in osebnih podatkov. Podatki se obdržijo zgolj za raziskovalne namene in namene spremljanja, v združeni obliki pa so na razpolago agenciji EACHA, Evropski komisiji, nacionalnim agencijam, institucijam/organizacijam pošiljateljicam programa Erasmus+, podjetju Altissia, ki deluje v imenu konzorcija, ter drugim tretjim osebam z dovoljenjem kontrolorja podatkov.

6. Kontaktne informacije

Za postopke obdelave podatkov je odgovoren kontrolor podatkov:

Vodja enote A1 – Erasmus+: Podpora reformi politike in spletna jezikovna podpora (Online Linguistic Support)
Izvršna agencija izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Pisarna: J-59 06/33
BE-1049 Bruselj/Belgija

 

Za kakršna koli vprašanja o vaših pravicah, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, in uveljavljanju teh pravic (kot je pravica do dostopa in popravka vaših osebnih podatkov) lahko stopite v stik s kontrolorjem podatkov Spletne jezikovne podpore Erasmus+ na e-naslovu: EACEA-EPLUS-OLS@ec.europa.eu

7. Pritožbe

V primeru spora glede katerega koli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na kontrolorja podatkov na zgoraj navedenem naslovu in prek namenskega poštnega predala. V stik lahko stopite tudi z nadzornikom za varstvo podatkov pri agenciji EACEA na naslednjem e-naslovu: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Če kontrolor podatkov ali nadzornik za varstvo podatkov spora ne rešita, lahko kadar koli vložite pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov:

Spletišče: http://www.edps.europa.eu;

E-naslov: edps@edps.europa.eu.

8. Pravna podlaga

Glavni pravni podlagi za obdelavo osebnih podatkov sta:

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 18. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter razveljavitvi Sklepa 2009/336/ES (2013/776/EU): člen 3(a).
 • Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 50–73):
  • v členu 5(e) je navedeno, da „[Program zasleduje uresničevanje naslednjih posebnih ciljev] izboljšati poučevanje in učenje jezikov ter spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest Unije.“ Poleg tega je v Prilogi I navedeno: „Program se bo pozorno spremljal na podlagi niza kazalnikov za merjenje uspešnosti pri uresničevanju splošnih in posebnih ciljev Programa ter za zmanjšanje upravnih bremen in stroškov. V ta namen se bodo zbirali podatki v zvezi z naslednjim nizom ključnih kazalnikov.“ Kazalnik v razdelku „Izobraževanje in usposabljanje“ določa „[o]dstotek udeležencev v dolgoročni mobilnosti, ki izjavljajo, da so povečali svoje jezikovne sposobnosti“.

 

 

[1]OJ L8 of 12.1.2001, p. 1.