1. Vyhlasenie o odmietnutí zodpovednosti

 

Online Linguistic Support (Online jazyková podpora, OLS) programu Erasmus+ je služba financovaná Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+.

Túto webovú lokalitu udržiava spoločnosť Altissia v mene projektového konzorcia (Centre de Langues, Université catholique de Louvain a Altissia International S.A.) na propagovanie jeho iniciatív pre verejnosť. Materiál na tejto webovej lokalite slúži len na informačné a vzdelávacie účely.

Cieľom konzorcia UCL - ALTISSIA - CLL je poskytovať aktuálne a presné informácie. Ak nás upozorníte na chyby, pokúsime sa ich odstrániť.

Obsah jazykových testov, kurzov a všetkých súvisiacich oblastí, ktoré sú dostupné pre účastníkov programu mobility Erasmus+, je predmetom výhradnej zodpovednosti konzorcia UCL – ALTISSIA – CLL a v žiadnom prípade ho nemožno vnímať ako názory Európskej komisie a Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

Obmedzená oblasť systému spravovania licencií týkajúca sa národných agentúr a vysielajúcej inštitúcie/organizácie programu Erasmus+ sa napĺňa údajmi získanými z IT nástrojov Európskej komisie a podlieha úpravám z ich strany. Na tieto údaje sa vzťahuje právny základ smernice č. 95/46 a nariadenia č. 45/2001.

Tieto informácie:

  • majú len všeobecný charakter a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu okolnosť konkrétnej osoby alebo subjektu,
  • nemusia byť nevyhnutne vyčerpávajúce, presné, úplné alebo aktuálne,
  • môžu byť prepojené s externými stránkami, nad ktorými nemá konzorcium UCL – ALTISSIA – CLL kontrolu a za ktoré konzorcium UCL – ALTISSIA – CLL nepreberá zodpovednosť,
  • nepredstavujú profesionálne ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétnu radu, vždy by ste ju mali prekonzultovať s príslušným kvalifikovaným odborníkom).

Konzorcium UCL – ALTISSIA – CLL si vyhradzuje právo na základe priameho pokynu od agentúry EACEA kedykoľvek pozastaviť, zmeniť, upraviť, doplniť alebo odstrániť časti webovej lokality.

Zámerom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedzenie zodpovednosti konzorcia UCL – ALTISSIA – CLL v prípade porušenia podmienok stanovených v platných vnútroštátnych právnych predpisoch, ani vylúčenie jej zodpovednosti za záležitosti, ktoré nemožno z týchto predpisov vyňať.

Zodpovednosť za obsah

Aj keď je správca webovej lokality veľmi starostlivý pri tvorbe a aktualizovaní tejto webovej lokality, nemôže zaručiť presnosť informácií. Informácie uvedené na tejto stránke môžu byť zmenené bez upozornenia. Správca webovej lokality nie je zodpovedný za opomenutie alebo chybu na jej stránkach a za dôsledky vyplývajúce z používania poskytnutých informácií a pokynov.

Európska komisia, agentúra EACEA a konzorcium UCL – ALTISSIA – CLL nenesú zodpovednosť za informácie alebo dokumenty nahraté tretími osobami.

Vstupné a výstupné hypertextové odkazy

Používanie hypertextových odkazov v rámci webovej lokality alebo na iné webové lokality a všeobecne smerujúce ku všetkým existujúcim zdrojom na internete nie je predmetom zodpovednosti autora webovej lokality http://erasmusplusols.eu. Podobne platí, že iné webové lokality s odkazom na túto webovú lokalitu nie sú predmetom zodpovednosti autora, preto sa odmieta akákoľvek zodpovednosť za ich obsah.

Ak chcete vytvoriť odkaz na stránku http://erasmusplusols.eu, musíte sa najskôr obrátiť na autora stránky.

2. Autorské právo

Oznámenie o autorských právach

Webová lokalita http://erasmusplusols.eu je chránená autorským právom. Text, obrázky a iné prvky webovej lokality sú chránené autorským právom. Akákoľvek kópia, adaptácia, preklad dohoda, verejné oznámenie, prenájom a iné použitie tejto webovej lokality alebo jej časti v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom, elektronicky, mechanicky alebo inak, vykonaný na účel zisku alebo súkromne, sú bez predchádzajúceho súhlasu konzorcia UCL – ALTISSIA – CLL prísne zakázané. Porušenie autorského práva povedie k občianskoprávnemu alebo trestnému stíhaniu.

Jazykové testy, jazykové kurzy, grafika vzhľadu webovej lokality sú majetkom konzorcia UCL – ALTISSIA – CLL.

Autorské právo vzťahujúce sa na systémové údaje týkajúce sa národných agentúr, vysielajúcich inštitúcií/organizácií programu Erasmus+, účastníkov programu mobility a súhrnnej štatistiky prináleží Únii.

Akýkoľvek spor týkajúci sa webovej lokality http://erasmusplusols.eu sa bude riadiť výhradne belgickým právom. Výhradnú vecnú príslušnosť v akomkoľvek spore budú mať bruselské súdy.

 

Ochranné známky a obchodný názov

Erasmus+ je zapísanou ochrannou známkou Európskej únie. Logá, webové upútavky a značky použité na tejto webovej lokalite sú zákonom chránené. Akékoľvek ich použitie alebo použitie podobných mien je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prísne zakázané.

3. Kontakt

Na majiteľa webovej lokality sa môžete obrátiť e-mailom prostredníctvom kontaktného formulára na webovej lokalite alebo v jeho ústredí na tejto adrese:

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgium

Na poskytovateľa webhostingu sa môžete obrátiť v jeho ústredí:

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

4. Kódex správania OLS

Registráciou v OLS vyjadrujete súhlas so základnou zásadou, že OLS je spoločenstvo účastníkov programu mobility založeného na dôvere a spolupráci.

Tím OLS vám odporúča:

  • Uistiť sa, že obrázky, ktoré nahrávate (v oblasti vášho profilu), neporušujú žiadne autorské právo.
  • Pri uvádzaní komentára na fóre sa uistiť, že váš komentár súvisí s pôvodným príspevkom. Nevhodné komentáre nie sú povolené a sú predmetom nahlasovania.
  • Uistiť sa, že správy, ktoré uvádzate na fórach, sú v súlade s témou fóra.
  • Zdržať sa hrubého vyjadrovania a vzájomne sa rešpektovať.

Je prísne zakázané využívať OLS na komerčné účely. Každá spoločnosť, iniciatíva, podujatie alebo softvér s komerčným zámerom budú odstránené.

Tím OLS dbá o účastníkov programu mobility a zabezpečí, aby sa žiadne porušenie uvedeného kódexu správania netolerovalo.