V nasledujúcom vyhlásení sú vysvetlené naše pravidlá týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov.

Prehľad

Online Linguistic Support (ďalej len „OLS“) programu Erasmus+ je iniciatívou Európskej únie. Je súčasťou Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+. Riadi ju Európska komisia a realizuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (ďalej len „EACEA“).

OLS je zaviazaná rešpektovať súkromie svojich používateľov. Pre účastníkov programu mobility učiacich sa cudzie jazyky poskytuje zabezpečené a bezpečné prostredie. V nasledujúcom vyhlásení sú uvedené pravidlá, na základe ktorých OLS zhromažďuje, spravuje a používa údaje poskytované jej používateľmi.
Keďže OLS, ktorá zahŕňa nástroj na spravovanie licencií, jazykové testy, ako aj jazykové kurzy, zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje, vzťahuje sa na ňu nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov[1].

Rôzne nástroje existujúce v rámci OLS umožňujú používateľom predkladať informácie na účel účasti na činnostiach OLS. Pri online registrácii a predkladaní iných informácií sa údaje zhromažďujú a ďalej spracúvajú na účely, ktoré sú podrobnejšie opísané v nasledujúcom bode 1. Ich relevantné operácie spracovania patria do zodpovednosti prevádzkovateľa, ktorým je vedúci útvaru A1 – Erasmus+: školy, budúce iniciatívy, koordinácia programov v agentúre EACEA (kontaktné informácie sa nachádzajú ďalej v bode 6).

1. Aké osobné údaje zhromažďujeme a na aký účel?

Informácie týkajúce sa účastníkov programu mobility:

Národné agentúry, príjemcovia a GR EAC Európskej komisie poskytuje agentúre EACEA určité osobné údaje, ako je vaša e-mailová adresa. Nasledujúce informácie môže priamo od vás získať agentúra EACEA prostredníctvom nástroja OLS.

Povinné údaje registrujúceho: priezvisko, meno, pohlavie, kontaktný e-mail, štátna príslušnosť, rok narodenia, rodný jazyk, typ mobility, jazyk skúšky, krajina určenia, predpokladaný začiatok obdobia mobility, vysielajúca inštitúcia, obdobie mobility, časová zóna, predpokladaný koniec mobility.

Výsledky jazykových testov a kurzov

Iné voliteľné údaje poskytnuté účastníkmi programu mobility na stránke OLS (napr. správy na fóre, online diskusie a konverzácie, súbory a obrázky). Účastníci nebudú v znevýhodnenom postavení, ak tieto voliteľné údaje neposkytnú.

(a) Informácie týkajúce sa zamestnancov národných agentúr a vysielajúcich inštitúcií/organizácií programu Erasmus+ poskytujú agentúre EACEA tieto inštitúcie a GR EAC:

Inštitucionálne údaje: číslo projektu, číslo PIC, názov projektu, dátum začiatku projektu, dátum ukončenia projektu, kontaktná osoba projektu, projektové kontaktné telefónne číslo, projektový kontaktný e-mail, počet licencií jazykových testov a počet licencií jazykových kurzov.

(b) Účel spracovania:

Účelom OLS je poskytnúť systém na meranie pokroku v jazykových zručnostiach prostredníctvom programu mobility. Druhý cieľ sa týka podpory jazykového vzdelávania pred obdobím mobility a počas neho na úrovni, ktorá je užitočná pre účely účastníkov.

Konkrétnejšie je spracovanie údajov potrebné na:

 • umožnenie fungovania OLS,
 • umožnenie, aby zaregistrované osoby v OLS mohli komunikovať a spolupracovať v duchu vzájomnej dôvery a rešpektu a
 • získanie súhrnných údajov na štatistické účely.

2. Kto má prístup k vašim informáciám a komu sú poskytnuté?

Osobné údaje sa nikdy nepoužijú na marketingové účely.

Na účely, ktoré už boli podrobne opísané, je prístup k údajom prísne obmedzený na:

 • iných používateľov OLS, ktorí môžu mať prístup k voliteľným údajom, ktoré poskytnete, napr. ku správam na fóre, online diskusiám a konverzáciám, súborom a obrázkom.
 • Európsku komisiu, agentúru EACEA a národné agentúry: len súhrnné údaje.
 • poskytovateľa služieb Altissia, ktorý koná v mene agentúry EACEA a na základe jej pokynov: úplný súbor údajov.
 • Údaje týkajúce sa jednotlivých účastníkov programu mobility sú k dispozícii ich vysielajúcej inštitúcii/organizácii, ktorá má prístup ku koncovému systému správy licencií OLS a ktorá potom môže rozhodovať o ich používaní.
 • V prípade dobrovoľníkov EVS nebudú výsledky oznámené inej organizácii/iným organizáciám v projekte.

Pokiaľ to bude možné, údaje budú spracované anonymným spôsobom, najmä ak sa postupujú tretím stranám na výskumné účely.

3. Ako chránime a strážime vaše informácie?

Zhromaždené osobné údaje a všetky súvisiace informácie sú uchovávané na zabezpečených serveroch poskytovateľa služieb (Altissia) počas trvania zmluvy s konzorciom UCL – ALTISSIA – CLL.

Operácie počítačových stredísk poskytovateľa služieb sú zmluvne v súlade s bezpečnostnými smernicami Európskej komisie a ustanoveniami stanovenými riaditeľstvom pre bezpečnosť pre tieto druhy serverov a služieb. Pre hostiteľskú lokalitu na serveroch spoločnosti Altissia existujú štandardné bezpečnostné opatrenia, t. j. najnovší a aktualizovaný operačný systém a softvér, antivírusová ochrana, firewall, pravidelné vykonávanie bezpečnostného auditu a kontroly sieťovej bezpečnosti, aplikované pravidlá IT bezpečnosti, testovanie zraniteľnosti a systém na detekciu prienikov.

4. Ako môžete skontrolovať a opraviť svoje informácie?

Uplatniť svoje práva, ako je právo na prístup a na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, môžete sami online. Môžete sa takisto obrátiť na prevádzkovateľa (pozri ďalej v bode 6).

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Údaje týkajúce sa profilu používateľa sa uchovávajú jeden rok po poslednom logine používateľa. Po jednom roku od posledného loginu sa profil používateľa automaticky nastaví to neaktívneho režimu, t. j. už nebude viditeľný pre ostatných používateľov. Používateľovi sa zašle oznámenie s informáciou o tom, že jeho profil bol nastavený ako neaktívny a že svoj účet môže reaktivovať tak, že sa znovu prihlási. Druhá a posledná pripomienka sa posiela po ďalších dvoch rokoch a používateľ je informovaný o tom, že po 3 rokoch od jeho posledného loginu bude jeho profil natrvalo deaktivovaný. Vtedy sa anonymizujú všetky osobné informácie.

Údaje súvisiace so štatistickými a výskumnými účelmi sa uchovávajú počas celého trvania OLS. Pri ukončení zmluvy konzorcium UCL – ALTISSIA – CLL odovzdá všetky informácie a údaje agentúre EACEA a neuchováva kópiu dôverných informácií, dokumentov a osobných údajov v žiadnom formáte. Údaje zostávajú k dispozícii agentúre EACEA, Európskej komisii, národným agentúram a vysielajúcim inštitúciám/organizáciám programu Erasmus+, spoločnosti Altissia v mene konzorcia UCL – ALTISSIA – CLL a iným tretím stranám výhradne na účely výskumu a monitorovania na základe povolenia prevádzkovateľa v súhrnnom formáte.

6. Kontaktné informácie

Operácie spracúvania údajov patria do zodpovednosti prevádzkovateľa:

vedúci útvaru A1 – Erasmus+: školy, budúce iniciatívy, koordinácia programov
Vedúci oddelenia A1 - Erasmus +: Podpora reformy politík a online jazykovej podpory
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru
Kancelária: J-59 06/33
BE-1049 Brusel/Belgicko

 

V prípade akýchkoľvek otázok o vašich právach a uplatňovaní vašich práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ako je prístup a oprava vašich osobných údajov) sa neváhajte obrátiť na kontrolóra OLS na tejto adrese: EACEA-EPLUS-OLS@ec.europa.eu


7. Využitie

V prípade sporu o akejkoľvek otázke týkajúcej sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na kontrolóra na uvedenej adrese a funkčnej e-mailovej schránke. Takisto sa môžete obrátiť na úradníka pre ochranu údajov v agentúre EACEA na tejto e-mailovej adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu.
Ak by úradník pre ochranu údajov spor nevyriešil, kedykoľvek môžete podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov:

Webová lokalita - http://www.edps.europa.eu;

E-mail - edps@edps.europa.eu.

 

8. Právny základ

Hlavným právnym základom spracovania osobných údajov je:

 • VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 18. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES (2013/776/EÚ): článok 3 písm. a).
 • Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES. č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347 z 20.12.2013, s. 50 – 73):
  • v článku 5 písm. e) sa stanovuje, že (program sa zameriava na dosiahnutie týchto konkrétnych cieľov) zlepšovať výučbu a učenie sa jazykov a podporovať širokú jazykovú rozmanitosť a medzikultúrne povedomie v Únii.“ Okrem toho sa v prílohe I stanovuje, že „Program sa starostlivo monitoruje na základe súboru ukazovateľov určených na meranie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a konkrétne ciele programu, a s ohľadom na minimalizáciu administratívneho zaťaženia a nákladov. Na tento účel sa zhromažďujú údaje v súvislosti s nasledujúcim súborom hlavných ukazovateľov.“ V ukazovateli v rámci vzdelávania a odbornej prípravy sa spresňuje „Percentuálny podiel účastníkov dlhodobej mobility potvrdzujúcich, že si zvýšili jazykové zručnosti“.

 

[1]Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s.1.