للاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın

Čo je to?

V rámci online jazykovej podpory programu Erasmus+ (OLS) sa v súčasnosti poskytujú online jazykové kurzy v bulharčine, češtine, dánčine, nemčine, estónčine, gréčtine, angličtine, španielčine, francúzštine, chorvátčine, taliančine, lotyštine, litovčine, maďarčine, holandčine, poľštine, portugalčine, rumunčine, slovenčine, slovinčine, fínčine a švédčine a taliančine pre vysokoškolských študentov, študentov odborného vzdelávania a odbornej prípravy a mladých dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+. Európska komisia sa rozhodla rozšíriť túto službu v prospech asi 100 000 utečencov na 3 roky na dobrovoľnom a bezplatnom základe.

Online jazyková podpora sa dá kedykoľvek použiť prostredníctvom počítača, tabletu alebo smartfónu s pripojením na internet. Jazykové kurzy OLS zahŕňajú rôzne moduly samoštúdia pokrývajúce rôzne jazykové oblasti, ako aj interaktívne aktivity v rámci „vyučovania naživo“ (hromadné otvorené online kurzy (MOOC), súkromné hodiny a fóra).

Prečo sa poskytuje?

So zreteľom na súčasnú migračnú krízu, cieľom tejto iniciatívy je podporiť snahy členských štátov EÚ zamerané na integráciu utečencov do európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy a zabezpečiť rozvoj ich zručností.

Kto ju môže využiť?

Online jazyková podpora sa môže utečencom sprístupniť na základe tohto vymedzenia:

„V kontexte EÚ každý štátny príslušník tretej krajiny, ktorý pre oprávnenú obavu pred prenasledovaním z rasových, náboženských dôvodov, dôvodov štátnej príslušnosti, z dôvodu zastávania určitého politického názoru alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine nemôže prijať alebo v dôsledku uvedených obáv odmieta ochranu tejto krajiny, alebo osoba bez štátneho občianstva, ktorá sa nachádza mimo štátu svojho doterajšieho pobytu z dôvodov, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktorá sa tam vzhľadom na uvedené obavy nemôže alebo nechce vrátiť a na ktorú sa neuplatňuje článok 12 (Vylúčenie) smernice 2011/95/EÚ.“

Toto vymedzenie zahŕňa osoby, ktoré už získali postavenie utečenca na základe žiadosti o azyl; osoby, ktoré dostali kladné rozhodnutie o postavení utečenca, dočasnej/doplnkovej ochrane alebo humanitárnej ochrane, žiadateľov o azyl bez vekových obmedzení.

Ako to funguje?

Účasť na tejto iniciatíve je dobrovoľná. V zúčastnených krajinách sa prístup k online jazykovej podpore (OLS) poskytuje utečencom, ktorí si chcú zlepšiť svoju znalosť jedného z jazykov, ktoré sú k dispozícii v OLS (bulharčina, čeština, dánčina, nemčina, estónčina, gréčtina, angličtina, španielčina, francúzština, írčina*, chorvátčina, taliančina, lotyština, litovčina, maďarčina, maltčina*, holandčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, fínčina a švédčina) prostredníctvom prijímajúcej inštitúcie/organizácie programu Erasmus+, ktorá sa rozhodla programu zúčastniť.

K týmto organizáciám patria univerzity, organizácie poskytujúce odborné vzdelávanie a odbornú prípravu, mimovládne organizácie, mládežnícke organizácie, občianske združenia a pod.

Utečenci si môžu vybrať jazykový kurz OLS v ktoromkoľvek jazyku, ktorý je k dispozícii. Tento výber v rámci OLS potom zodpovedná prijímajúca inštitúcia/organizácia označí na základe potrieb utečenca a na základe úrovní, ktoré sú k dispozícii pre rôzne jazyky.

Keď utečenci dostanú pozývací e-mail na OLS, musia najskôr absolvovať jazykový test na zistenie, aká je ich súčasná jazyková úroveň. Po absolvovaní tohto testu môžu získať prístup k jazykovému kurzu (ak je k dispozícii na požadovanej úrovni) na obdobie maximálne 13 mesiacov. Jazykové kurzy v nemčine, angličtine, španielčine, francúzštine, taliančine a holandčine sú k dispozícii od úrovne A1 po úroveň C2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR). Kurzy bulharčiny, dánčiny, estónčiny, gréčtiny, chorvátčiny, lotyštiny, litovčiny, maďarčiny, poľštiny, rumunčiny, slovenčiny, slovinčiny, fínčiny a švédčiny sú k dispozícii na úrovni A1, zatiaľ čo čeština sa ponúka až po úroveň A2 a portugalčina ponúka až po úroveň B2.

 

Na konci jazykového kurzu si môžu, ak si to želajú, prevziať záznam o účasti a absolvovať druhý jazykový test na posúdenie, aký pokrok dosiahli v jazyku. Druhý jazykový test nie je povinný.

Zúčastnené organizácie/inštitúcie poskytnú prístup utečencom na jazykový kurz OLS na základe žiadostí, ktoré dostanú a v rámci dostupného počtu licencií OLS.

Obmedzený počet licencií OLS majú k dispozícii aj subjekty, ktoré sú v priamom kontakte s utečencami, aby ich mohli sprevádzať, podporiť a usmerňovať v rámci procesu OLS.

Zúčastnené organizácie môžu utečencom poskytnúť počítače alebo iné IT zariadenia, nie je to však podmienka. Online jazyková podpora je dostupná online na akomkoľvek zariadení s prehliadačom a pripojením na internet.

Na prístup utečencov k jazykovému kurzu OLS by nemali byť vynaložené žiadne náklady.

Kto sa môže zapojiť?

  • Utečenci
  • Organizácie, ktoré podporujú utečencov
  • Prijímajúce inštitúcie/organizácie programu Erasmus+

Ako sa zapojiť?

Obráťte sa na vašu národnú agentúru, ktorá vám poskytne podrobnejšie informácie o tom, ako sa zapojiť.

Kde možno získať prístup k jazykovým kurzom online OLS?

Podrobnejšie informácie

Často kladené otázky pre príjemcov Erasmus+

Vysokoškolské iniciatívy Erasmus+ zamerané na podporu utečencov

Erasmus+ Európske školy, odborné vzdelávanie a iniciatívy pre vzdelávanie dospelých zamerané na podporu utečencov

A Council of Europe Toolkit