Următoarea declarație explică politica noastră referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prezentare generală

Platforma de Sprijin Lingvistic Online Erasmus+ (numită în continuare „OLS”) este o inițiativă a Uniunii Europene. Inițiativa face parte din Erasmus+, programul european pentru educație, formare, tineret și sport. Programul este coordonat de Comisia Europeană și pus în aplicare de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (numită în continuare „EACEA”).

OLS acordă o mare importanță respectării vieții private a utilizatorilor săi. Platforma oferă participanţilor la mobilitate un mediu securizat și sigur în care să învețe limbi străine. Următoarea declarație precizează politicile în baza cărora OLS culege, gestionează și utilizează datele furnizate de utilizatorii săi.

Având în vedere că OLS – care cuprinde instrumentul de gestionare a licențelor, testele de evaluare lingvistică, precum și cursurile de limbă – culege și ulterior prelucrează datele cu caracter personal, platforma se supune Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date[1].

Diversele instrumente prezente pe OLS le permit utilizatorilor să transmită informații pentru a putea participa la activitățile OLS. Atunci când utilizatorul se înregistrează online și transmite alte informații, datele sunt culese și apoi prelucrate în scopurile descrise la punctul 1 de mai jos. Responsabilitatea operațiunilor de prelucrare aferente îi revine operatorului, care este șeful unității A1 - Erasmus+: școli, inițiative de viitor, coordonarea programului în cadrul EACEA (a se vedea punctul 6 de mai jos pentru informații de contact).

1. Ce informații cu caracter personal culegem și cu ce scop?

(a) Informații referitoare la participanții la mobilitate:

Agențiile Naționale, instituțiile beneficiare și DG EAC a Comisiei Europene transmit la EACEA unele date cu caracter personal, cum ar fi adresa de e-mail. Următoarele informații pot să fie ulterior culese direct de EACEA prin intermediul instrumentului OLS.

Date obligatorii referitoare la solicitantul înregistrării: nume, prenume, sex, adresă de e-mail, cetățenie, anul nașterii, limba maternă, tipul mobilității, limba care urmează să fie testată, țara de destinație, data estimată a începerii mobilităţii , instituția de trimitere, perioada de mobilitate, fusul orar, data estimată a terminării mobilităţii.

Rezultatele testelor de evaluare lingvistică și ale cursurilor

Alte date opționale transmise de participanții la mobilitate în cadrul OLS (de exemplu, mesaje publicate pe forumuri, discuții online cu intervențiile aferente, fișiere și fotografii). Participanții care nu furnizează aceste date opționale nu vor fi dezavantajați în niciun fel.

(b) Informațiile referitoare la personalul Agențiilor Naționale și al instituțiilor/organizațiilor de trimitere din cadrul programului Erasmus+ sunt transmise de aceste instituții și de DG EAC către EACEA:

Date instituționale: numărul proiectului, numărul PIC, denumirea proiectului, data începerii proiectului, data terminării proiectului, persoana de contact a proiectului, numărul de telefon și adresa de e-mail ale persoanei de contact, numărul de licențe pentru testele de evaluare lingvistică și numărul de licențe pentru cursurile de limbă.

(c) Scopul prelucrării:

Scopul OLS este de a institui un sistem de măsurare a progreselor înregistrate în competențele lingvistice prin intermediul mobilității. Cel de-al doilea obiectiv se referă la sprijinul acordat pentru învățarea unei limbi străine înaintea și în timpul perioadei de mobilitate, până la nivelul care îi permite participantului să își atingă obiectivele.

Mai precis, prelucrarea datelor este necesară pentru:

 • a permite platformei OLS să funcționeze;
 • a le permite solicitanților înregistrării OLS să comunice și să colaboreze în spiritul încrederii și al respectului reciproc; și
 • a extrage date agregate pentru scopuri statistice.

2. Cine are acces la informații și cui i se dezvăluie aceste date?

Datele cu caracter personal nu vor fi utilizate niciodată în scopuri comerciale.

În scopurile prezentate mai sus, accesul la date se limitează strict la persoanele și structurile următoare:

 • ceilalți utilizatori înregistrați pe OLS pot obține acces la datele opționale pe care le transmiteți, de exemplu la mesajele publicate pe forumuri, la discuțiile online și intervențiile aferente, la fișiere și fotografii;
 • Comisia Europeană, EACEA și Agențiile Naționale: doar date agregate;
 • prestatorul de servicii Altissia, care acționează în numele EACEA și în baza instrucțiunilor acesteia: set complet de date;
 • datele referitoare la participanții individuali la mobilitate sunt accesibile instituției/organizației de trimitere, care are acces la sistemul principal de gestionare a licențelor OLS și care poate hotărî ulterior asupra utilizării lor;
 • în ceea ce privește voluntarii SEV, rezultatele nu vor fi comunicate altor organizații implicate în proiect.

De câte ori este posibil, datele vor fi prelucrate în mod anonim, în special dacă sunt transferate terților în scopul efectuării unor cercetări.

3. Cum asigurăm protecția și siguranța informațiilor obținute de la dumneavoastră?

Datele cu caracter personal culese și toate informațiile aferente se depozitează pe servere securizate ale prestatorului de servicii (Altissia) pe toată durata contractului încheiat cu consorțiul UCL – ALTISSIA - CLL.

Activitățile centrelor informatice ale prestatorului de servicii respectă, în conformitate cu contractul, directivele Comisiei Europene în materie de securitate și dispozițiile Direcției de securitate privind aceste tipuri de servere și de servicii. Sunt instituite măsuri de securitate standard pentru site-ul care găzduiește serverele Altissia, mai precis un sistem de operare și un software care beneficiază de actualizări și de cele mai recente corecții, protecție antivirus, paravan de protecție (firewall), audituri de securitate periodice și scanări de securitate ale rețelei, politică de securitate a tehnologiilor informatice aplicate, testarea vulnerabilității și sistem de detectare a intruziunilor.

4. Cum puteți verifica și corecta informațiile?

Vă puteți exercita drepturile, cum ar fi dreptul de a accesa și de a corecta datele cu caracter personal inexacte și incomplete, în mod direct online. De asemenea, puteți să contactați operatorul (a se vedea punctul 6 mai jos).

5. Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

După trei ani de la ultima autentificare a utilizatorului, profilul său va fi dezactivat definitiv. Ulterior, toate datele cu caracter personal devin anonime.

Datele culese în scopuri statistice și de cercetare se păstrează pe toată durata OLS. La încetarea contractului, consorțiul UCL – ALTISSIA - CLL predă toate informațiile și datele către EACEA și nu păstrează nicio copie a informațiilor, a documentelor și a datelor confidențiale cu caracter personal, indiferent de format. Exclusiv în scop de cercetare și de monitorizare, datele rămân la dispoziția EACEA, a Comisiei Europene, a AN și a instituțiilor/organizațiilor de trimitere Erasmus+, a Altissia în numele consorțiului UCL – ALTISSIA - CLL și al altor terți, în temeiul autorizației operatorului, în formă agregată.

6. Informații de contact

Responsabilitatea pentru operațiunile de prelucrare a datelor revine operatorului:

Șeful unității A1 - Erasmus+: Sprijin pentru reformarea politicilor și sprijin lingvistic online
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

Birou: J-59 06/33
BE-1049 Bruxelles
Belgia

 

Pentru întrebări referitoare la drepturile dumneavoastră sau la exercitarea drepturilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal (de exemplu, accesul la date și corectarea lor), vă rugăm să contactați operatorul OLS la următoarea adresă: EACEA-EPLUS-OLS@ec.europa.eu


7. Recurs

În cazul unui conflict privind o problemă referitoare la protecția datelor cu caracter personal, vă puteți adresa operatorului la adresa menționată mai sus. De asemenea, puteți să contactați responsabilul cu protecția datelor din cadrul EACEA, la următoarea adresă de e-mail: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

În cazul în care conflictul nu este soluționat de operator sau de responsabilul cu protecția datelor, puteți să adresați oricând o plângere Autorității Europene pentru Protecția Datelor:

Site - http://www.edps.europa.eu;

Email - edps@edps.europa.eu.

 

8. Temei juridic

Temeiul juridic principal al prelucrării datelor cu caracter personal este:

 • DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 18 decembrie 2013 de stabilire a „Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” și de abrogare a Deciziei 2009/336/CE (2013/776/UE): articolul 3 litera (a);
 • „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport instituit de Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2011 de instituire a programului și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347 din 20.12.2013, p. 50-73):
  • articolul 5 litera (e) prevede că: „[programul urmărește următoarele obiective specifice:] să îmbunătățească predarea și învățarea limbilor și să promoveze larga diversitate lingvistică a Uniunii și conștientizarea dimensiunii interculturale”. În plus, anexa I prevede că „programul va fi monitorizat îndeaproape pe baza unui set de indicatori care au scopul de a analiza măsura în care au fost îndeplinite obiectivele generale și specifice ale programului și de a reduce la minimum sarcinile și costurile administrative. În acest sens, se vor colecta date cu privire la următorul set de indicatori-cheie.” Indicatorul de la rubrica „Educația și formarea” menționează „procentul de participanți la mobilităţi de lungă durată, care declară că și-au îmbunătățit competențele lingvistice”.

 

[1] JO L8 din 12.1.2001, p. 1.