start-btn-pl

Dowiedz się więcej o teście biegłości językowej online z naszej prezentacji!

Gdzie trafią wyniki testu?

Wyniki testów otrzymają wyłącznie uczestnicy oraz instytucje/organizacje odpowiedzialne za ich selekcję. Wyniki wolontariuszy EVS nie będą przekazywane innym organizacjom biorącym udział w tym projekcie. Wyniki studentów nie będą przekazywane organizacji/instytucji przyjmującej.

 

Możesz również obejrzeć naszą prezentację dotyczącą testu biegłości językowej Erasmus+ OLS, która dostępna jest tutaj!

W celu uzyskania dalszych informacji, zobacz prezentację dotyczącą kursów językowych Erasmus+ OLS dostępną tutaj.

Z jakich etapów składa się test?

Uczestnicy muszą wypełnić pierwszy test biegłości językowej przed wyjazdem na program mobilności, aby poddać ocenie swoje kompetencje językowe. Dla studentów podejście do testu biegłości językowej OLS przed wyjazdem stanowi warunek wstępny do wzięcia udziału w mobilności w programie Erasmus+, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych. Wyniki testu nie będą miały wpływu na udział w programie mobilności, mogą być jednak użyte przez instytucje wysyłające/organizacje koordynujące w celu identyfikacji uczestników, którzy najbardziej potrzebują wsparcia językowego.

W oparciu o poziom biegłości językowej, uczestnicy mogą uzyskać dostęp do platformy nauczania OLS i wziąć udział w kursie językowym przed rozpoczęciem lub podczas okresu trwania mobilności. Kwestia ta powinna zostać uzgodniona pomiędzy uczestnikiem a instytucją/organizacją odpowiedzialną za jego selekcję.

Pod koniec okresu trwania mobilności uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie drugiego testu w celu ocenienia postępu, jaki poczynili.

Jak przebiega test biegłości językowej i dla kogo jest przeznaczony?

Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników działań mobilnościowych w programie Erasmus+ trwających minimum 2 miesiące (studia/praktyki/staże/wolontariat w ramach EVS), którzy wybrali jeden z poniższych języków jako główny język nauki, pracy albo wolontariatu (za wyjątkiem native speakerów).

Od 2015 roku usługa ta jest również dostępna dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) biorących udział w przynajmniej miesięcznej mobilności.

Uczestnicy mobilności w programie Erasmus+ muszą podejść do testu dwukrotnie: przed rozpoczęciem oraz pod koniec okresu trwania mobilności, w celu sprawdzenia postępów, jakie poczynili w zakresie znajomości języka mobilności.

Test online ocenia ich umiejętności językowe - słuchanie, czytanie i pisanie - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) (CEFR).