Poniższe informacje wyjaśniają naszą politykę dotyczącą przetwarzania twoich danych osobowych.

Informacje ogólne

Wsparcie Językowe Online Erasmus+ (dalej: „OLS”) jest inicjatywą Unii Europejskiej. Stanowi część Erasmus+, programu UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Kieruje nim Komisja Europejska, a realizuje go jej Agencja Wykonawcza do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (dalej: „EACEA”).

OLS szanuje prawo do prywatności swoich użytkowników. Zapewnia uczestnikom mobilności chronione i bezpieczne środowisko na potrzebny nauki języków obcych. Poniższe informacje przestawiają politykę, zgodnie z którą OLS gromadzi dane przekazane przez użytkowników, zarządza nimi i wykorzystuje je.

Ponieważ OLS – obejmujący narzędzie zarządzania licencjami, testy biegłości językowej, a także kursy językowe – gromadzi i następnie przetwarza dane osobowe, podlega rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych[1].

Różne narzędzia obecne w OLS umożliwiają użytkownikom przesyłanie informacji na potrzeby udziału w działaniach OLS. Podczas rejestracji online i przesyłania innych informacji dane te są gromadzone i przetwarzane w celach wymienionych dalej w pkt 1. Za odpowiednie operacje przetwarzania tych danych odpowiada administrator danych, którym jest kierownik działu A1 – Erasmus+: Szkoły, Przyszłe Inicjatywy, Koordynacja Programu w EACEA (zob. dane kontaktowe w pkt 6 poniżej)

 

1. Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu?

(a) Informacje dotyczące uczestników mobilności:

Narodowe Agencje, instytucje będące beneficjentem i DG EAC Komisji Europejskiej przekazują EACEA niektóre dane osobowe, takie jak twój adres e-mail. Za pośrednictwem narzędzia OLS EACEA może gromadzić bezpośrednio od ciebie następujące dane.

Obowiązkowe dane rejestracyjne: nazwisko, imię, płeć, kontaktowy adres e-mail, narodowość, rok urodzenia, język ojczysty, rodzaj mobilności, testowany język, państwo docelowe, szacowana data rozpoczęcia okresu mobilności, instytucja wysyłająca, okres mobilności, strefa czasowa, szacowana data zakończenia okresu mobilności.

Wyniki testu biegłości językowej i kursów

Inne dane nieobowiązkowe przesyłane przez uczestników mobilności w OLS (np. wiadomości na forach, dyskusje internetowe oraz wątki, pliki i obrazy). Nieprzekazanie tych danych nieobowiązkowych nie spowoduje, że uczestnik znajdzie się w niekorzystnym położeniu.

(b) Informacje dotyczące pracowników Narodowych Agencji (NA) i instytucji/organizacji wysyłających Erasmus+ przesyłane są przez te instytucje i DG EAC do EACEA:

Dane instytucjonalne: numer projektu, indywidualny kod identyfikacyjny, nazwa projektu, data rozpoczęcia projektu, data zakończenia projektu, osoba odpowiedzialna za kontakty w sprawie projektu, numer telefonu osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawie projektu, adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawie projektu, liczba licencji na testy biegłości językowej oraz liczba licencji na kursy językowe.

(c) Cel przetwarzania:

Celem OLS jest zapewnienie systemu pomiaru postępów w rozwoju kompetencji językowych poprzez mobilność. Inny cel związany jest ze wsparciem nauki języka przed okresem trwania mobilności i w jego trakcie do poziomu, który będzie przydatny dla celów uczestnika.

Mówiąc konkretniej, przetwarzanie danych jest niezbędne:

 • do umożliwienia funkcjonowania OLS;
 • do umożliwienia osobom rejestrującym się w OLS komunikacji i współpracy w duchu wzajemnego zaufania i szacunku; oraz
 • do wyodrębniania zagregowanych danych dla celów statystycznych.

2. Kto ma dostęp do twoich danych i komu są one ujawniane?

Dane osobowe nigdy nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych.

W celach wymienionych powyżej dostęp do danych jest ściśle ograniczony do:

 • innych zarejestrowanych użytkowników OLS, którzy mogą mieć dostęp do przesłanych danych nieobowiązkowych, np. wiadomości na forach, dyskusji internetowych oraz wątków, plików i obrazów.
 • Komisja Europejska, EACEA i Narodowe Agencje (NA): wyłącznie dane zagregowane.
 • Altissia, dostawca usług, który działa w imieniu i zgodnie z instrukcjami EACEA: pełny zestaw danych.
 • Dane dotyczące poszczególnych uczestników mobilności są dostępne ich instytucji/organizacji wysyłającej, mającej dostęp do systemu zarządzania licencjami OLS, która następnie może zdecydować o ich użyciu.
 • W przypadku wolontariuszy EVS wyniki nie są przekazywane innym organizacjom uczestniczącym w projekcie.

O ile to możliwe, dane będą przetwarzane w sposób anonimowy, szczególnie w przypadku przesyłania ich osobom trzecim w celach badawczych.

3. Jak chronimy i zabezpieczamy twoje dane?

Zgromadzone dane osobowe i wszystkie związane z nimi informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach dostawcy usług (Altissia) przez czas trwania umowy z konsorcjum UCL – ALTISSIA – CLL.

Funkcjonowanie centrów komputerowych dostawcy usług zgodnie z umową jest zgodne z dyrektywami Komisji Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa i z przepisami ustanowionymi przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa w odniesieniu do tego rodzaju serwerów i usług. Serwery Altissia, na których znajduje się ta strona internetowa, są wyposażone w standardowe zabezpieczenia, tj. system operacyjny i oprogramowanie z najnowszymi aktualizacjami i poprawkami, zabezpieczenie antywirusowe, zaporę sieciową, systematyczne testy bezpieczeństwa i skany bezpieczeństwa sieci, odpowiednią politykę bezpieczeństwa informacji, testy luk i system wykrywania włamań.

4. W jaki sposób możesz sprawdzić i skorygować swoje dane osobowe?

Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo dostępu do danych i do poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, możesz zrobić to samodzielnie za pośrednictwem internetu. Możesz również skontaktować się z administratorem danych (zob. pkt 6 poniżej).

5. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Dane dotyczące profilu użytkownika są przechowywane przez rok od ostatniego zalogowania się przez użytkownika. Po roku od ostatniego zalogowania profil użytkownika zostanie automatycznie zdezaktywowany, tj. nie będzie już widoczny dla innych użytkowników. Do użytkownika wysłane zostanie powiadomienie, aby poinformować go, że jego profil został zdezaktywowany i że może ponownie aktywować swoje konto, logując się na nie. Drugie i ostatnie przypomnienie przesyłane jest po następnych dwóch latach, aby poinformować użytkownika, że po upływie trzech lat od ostatniego zalogowania jego profil zostanie na stałe wyłączony. Wówczas wszystkie dane osobowe zostaną zanonimizowane.

Dane odnoszące się do celów statystycznych i badawczych są przechowywane przez cały czas funkcjonowania OLS. Z końcem umowy konsorcjum UCL – ALTISSIA – CLL przekaże wszystkie informacje i dane EACEA i nie zatrzyma kopii informacji poufnych, dokumentów i danych osobowych w jakimkolwiek formacie. Dane wyłącznie do celów badawczych oraz do monitorowania pozostają w formacie zagregowanym do dyspozycji EACEA, Komisji Europejskiej, Narodowych Agencji (NA) i instytucji/organizacji wysyłających Erasmus+, Altissia w imieniu konsorcjum UCL – ALTISSIA – CLL oraz innych osób trzecich za zgodą administratora danych.

6. Informacje kontaktowe

Za operacje przetwarzania danych odpowiada administrator danych:

Kierownik działu A1 – Erasmus+: Wsparcie Reformy Polityki oraz Wsparcie Językowe Online
Agencja Wykonawcza ds.
Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Biuro: J-59 06/33
BE-1049 Bruksela, Belgia

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw i wykonywania praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych (takich jak prawo do dostępu do danych osobowych i prawo do poprawiania danych osobowych) należy skontaktować się z administratorem danych OLS pod adresem: EACEA-EPLUS-OLS@ec.europa.eu


7. Odwołanie

W przypadku konfliktu dotyczącego jakiejkolwiek kwestii ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do administratora danych, pisząc na powyższy adres oraz na adres funkcyjnej skrzynki pocztowej. Możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony danych EACEA pod następującym adresem e-mail: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Jeżeli administrator danych ani inspektor ochrony danych nie rozwiążą konfliktu, możesz w dowolnym momencie złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:

Strona internetowa – http://www.edps.europa.eu;

E-mail – edps@edps.europa.eu.

 

8. Podstawa prawna

Główną podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia „Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” i uchylenia decyzji 2009/336/WE (2013/776/UE): art. 3 ust. 1 lit. a).
 • „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. uchylającym decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50–73):
  • Artykuł 5 ust. 1 lit. e) stanowi, że „[realizowane są następujące cele szczegółowe Programu:] poprawa nauczania i uczenia się języków oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej Unii i świadomości międzykulturowej”. Ponadto w załączniku I przewidziano, że „Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto cele ogólne i szczegółowe Programu, oraz minimalizację obciążeń i kosztów administracyjnych. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu wskaźników”. Wskaźnik „Kształcenie i szkolenie” odnosi się do „Odsetka uczestników mobilności długoterminowej, którzy stwierdzili poprawę swoich kompetencji językowych”.

 

 

[1] Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.