1. Disclaimer

 

De online-taalondersteuning voor Erasmus+ is een dienst die wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Erasmus+ programma.

Deze website wordt beheerd door het projectconsortium UCL (Université Catholique de Louvain) - ALTISSIA (Altissia International S.A.) - CLL (Centres de Langues), om de initiatieven ervan bij het grote publiek bekend te maken. Het materiaal op deze website is enkel bestemd ter informatie en voor leerdoeleinden.

Het consortium UCL-ALTISSIA-CLL stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze informatie steeds actueel en juist is. Als fouten onder onze aandacht gebracht worden, zullen we trachten ze te corrigeren.

De inhoud van de taaltoetsen, cursussen en alle aanverwante domeinen, die toegankelijk zijn voor deelnemers aan Erasmus+, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van het consortium UCL-ALTISSIA-CLL en vertegenwoordigt niet het standpunt van de Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).

Het websiteonderdeel voor het licentiebeheersysteem, dat uitsluitend toegankelijk is voor de Nationale Agentschappen en de uitzendende instelling/organisatie voor Erasmus+, wordt opgebouwd met gegevens afkomstig van de IT-tools van de Europese Commissie en kan aan de hand van deze gegevens worden gewijzigd. Deze gegevens worden gedekt door de rechtsgrond van Richtlijn 95/46 en Verordening 45/2001.

De informatie van deze website is:

  • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  • niet noodzakelijk alomvattend, nauwkeurig, volledig of bijgewerkt;
  • soms gekoppeld aan externe websites waarover het consortium UCL-ALTISSIA-CLL geen zeggenschap heeft en waarvoor het consortium geen verantwoordelijkheid draagt;
  • geen professioneel of juridisch advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Het consortium UCL-ALTISSIA-CLL behoudt zich het recht voor om op eender welk moment, indien daartoe rechtstreeks opgedragen door het EACEA, delen van de website te schrappen, te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het consortium UCL-ALTISSIA-CLL te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Hoewel de webmaster bijzonder zorgvuldig te werk gaat bij het opstellen en bijwerken van deze website, kan de juistheid van de informatie niet worden gegarandeerd. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De webmaster is niet aansprakelijk voor eventuele ontbrekende informatie of fouten op de pagina's van deze website, noch voor de gevolgen van het gebruik van de verstrekte informatie en instructies.

De Europese Commissie, het EACEA en het consortium UCL-ALTISSIA-CLL kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie of documenten die door derden werden geüpload.

Inkomende en uitgaande links

Het gebruik van links op deze site naar andere sites en meer in het algemeen naar alle bestaande informatie op het internet valt niet onder de verantwoordelijkheid van de auteur van http://erasmusplusols.eu/nl/. Evenmin vallen andere websites die naar deze site linken onder de verantwoordelijkheid van de auteur. De auteur kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites.

Als u een link naar de website http://erasmusplusols.eu/nl/, wilt plaatsen, moet u vooraf contact opnemen met de auteur van de website.

2. Auteursrecht

Verklaring inzake het auteursrecht

De website http://erasmusplusols.eu/nl/ is auteursrechtelijk beschermd. Tekst, afbeeldingen en andere elementen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, bewerking, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuring of ander gebruik van deze website of delen daarvan in welke vorm en op welke manier dan ook, zij het elektronisch, mechanisch of anderszins, met winstoogmerk of in privésfeer, is strikt verboden zonder voorafgaande goedkeuring door het consortium. Schendingen van het auteursrecht zullen burgerrechtelijk of strafrechtelijk worden vervolgd.

De beoordelingstoetsen, taalcursussen en grafische elementen van de website zijn eigendom van het consortium.

Het auteursrecht op systeemgegevens over Nationale Agentschappen, uitzendende instellingen/organisaties van Erasmus+, uitwisselingsdeelnemers en geaggregeerde statistieken berust bij de Unie.

Eventuele geschillen met betrekking tot de site http://erasmusplusols.eu/nl/ worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor enig geschil.

 

Handelsmerken en handelsbenaming

Erasmus+ is een gedeponeerd handelsmerk van de Europese Unie. De logo's, banners en pictogrammen op deze website zijn wettelijk beschermd. Het gebruik van deze of soortgelijke benamingen is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Contact

U kunt met de eigenaar van de website contact opnemen per e-mail, via het formulier op de website, of in het hoofdkantoor op onderstaand adres:

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve – België

U kunt met de webprovider contact opnemen in zijn hoofdkantoor:

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

4. OLS-gedragscode

Als u zich registreert op de OLS, stemt u in met het basisbeginsel dat de OLS een gemeenschap van uitwisselingsdeelnemers is die is gebaseerd op vertrouwen en samenwerking.

Het OLS-team raadt u aan om:

  • na te gaan of de foto's die u uploadt (in uw profiel) geen schending van het auteursrecht inhouden;
  • bij het posten van commentaar op het forum ervoor te zorgen dat uw commentaar relevant is voor de oorspronkelijke post. Ongepaste commentaar is niet toegestaan en kan worden gemeld;
  • ervoor te zorgen dat de berichten die u in fora post, aansluiten op het thema van het forum;
  • geen beledigende taal te gebruiken en anderen met respect te behandelen.

Het is strikt verboden om de OLS te gebruiken voor commerciële doeleinden. Ondernemingen, initiatieven, evenementen of software met een commercieel oogmerk zullen worden verwijderd.

Het OLS-team is begaan met de uitwisselingsdeelnemers en zal ervoor zorgen dat misbruik van bovenstaande gedragscode niet wordt getolereerd.