Šajā paziņojumā izskaidrota mūsu politika attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi.

Pārskats

Erasmus+” tiešsaistes valodas atbalsts (turpmāk – OLS) ir Eiropas Savienības iniciatīva. Tā ir daļa no Erasmus+— Eiropas programma izglītībai, mācībām, jaunatnei un sportam. To vada Eiropas Komisija un īsteno Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (turpmāk — EACEA).

OLS cieši ievēro lietotāju privātumu. Tas sniedz aizsargātu un drošu vidi mobilitātes programmas dalībniekiem svešvalodu apgūšanai. Paziņojumā izklāstīta politika, saskaņā ar kuru OLS iegūst, pārvalda un izmanto lietotāju sniegtos datus.
Tā kā OLS, kurā ietilpst licences pārvaldības rīks, valodas prasmes novērtējums, kā arī valodas kursi, iegūst un papildus apstrādā personas datus, uz to attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti[1].

OLS dažādie rīki lietotājiem ļauj iesniegt informāciju, lai piedalītos OLS aktivitātēs. Reģistrējoties tiešsaistē un iesniedzot citu informāciju, datus iegūst un papildus apstrādā nolūkos, kas minēti šeit 1. punktā. Tādējādi par attiecīgajām apstrādes darbībām ir atbildīgs datu kontrolieris, kurš ir „A1 vienības — Erasmus+: EACEA skolu, plānoto iniciatīvu un programmu koordinēšanas” vadītājs (kontaktinformāciju, lūdzu, skatīt 6. punktā turpmāk).

1. Kādus personas datus un kādam nolūkam mēs iegūstam?

(a) Informācija par mobilitātes programmas dalībniekiem:

Valstu aģentūras, dotācijas saņēmējas iestādes un Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts pārsūta EACEA atsevišķus personas datus, piemēram, jūsu e-pasta adresi. Pēc tam, izmantojot OLS rīku, EACEA var tieši no jums iegūt turpmāk minēto informāciju.

Obligāti reģistrācijas dati: uzvārds, vārds, dzimums, saziņas e-pasts, pilsonība, dzimšanas gads, dzimtā valoda, mobilitātes programmas veids, pārbaudāmā valoda, galamērķa valsts, paredzētais mobilitātes perioda sākums, nosūtošā iestāde, mobilitātes periods, laika zona, paredzētās mobilitātes programmas beigas.

Valodas prasmes novērtējuma un kursu rezultāti

Citi neobligāti dati, kurus iesniedz mobilitātes programmas dalībnieki OLS rīkā (piemēram, ziņojumi forumos, tiešsaistes diskusijas un sarunas, faili un attēli). Šo neobligāto datu nesniegšana nenostādīs dalībniekus neizdevīgā stāvoklī.

(b) (a) Informāciju, kas attiecas uz valstu aģentūrām un „Erasmus+” nosūtošo iestādi/organizāciju, šīs iestādes un Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts sniedz EACEA:

Iestādes dati: projekta numurs, PIC numurs, projekta nosaukums, projekta sākuma datums, projekta beigu datums, projekta kontaktpersona, projekta kontakttālruņa numurs, projekta saziņas e-pasts, licences numuri valodas prasmes novērtējumiem un licences numuri valodas kursiem.

(c) (b) Datu apstrādes nolūks:

OLS nolūks ir nodrošināt shēmu, lai noteiktu valodu zināšanu attīstību mobilitātes programmas laikā. Citi mērķi attiecas uz valodu apguves atbalstu pirms mobilitātes perioda sākuma un tā laikā līdz tādam līmenim, kurš ir noderīgs dalībnieka plānotajam nolūkam.

Konkrētāk, datu apstrāde ir nepieciešama, lai:

 • iespējotu OLS funkcionēšanu;
 • ļautu OLS rīkā reģistrētajiem sazināties un sadarboties savstarpējas uzticības un cieņas atmosfērā; kā arī
 • iegūtu apkopotus datus statistikas nolūkā.

2. Kam ir piekļuve jūsu informācijai un kam to atklāj?

Personas datus nekad neizmantos tirdzniecības mērķiem.

Iepriekš minētos nolūkos piekļuve datiem ir strikti ierobežota tikai:

 • citiem reģistrētiem OLS lietotājiem, kuriem ir piekļuve jūsu ievadītajiem neobligātajiem datiem, piemēram, ziņojumiem forumos, tiešsaistes diskusijām, kā arī sarunām, failiem un attēliem;
 • Eiropas Komisijai, EACEA un valstu aģentūrām — tikai apkopotiem datiem;
 • pakalpojuma sniedzējam Altissia, kas rīkojas EACEA interesēs un saskaņā ar tās norādījumiem — pilnam datu kopumam;
 • nosūtošajai iestādei/organizācijai ir pieejami dati, kas saistīti ar nosūtītiem individuāliem mobilitātes programmas dalībniekiem, un tai ir piekļuve aizmugursistēmas licenču pārvaldības sistēmai rīkā OLS, bet pēc tam tā var izlemt par šīs informācijas izmantošanu;
 • attiecībā uz EBD brīvprātīgajiem rezultātus neziņos citām organizācijai(-ām) projektā.

Kad vien iespējams, datus apstrādās anonīmi, jo īpaši, ja tos pārsūtīs trešajām pusēm pētniecības nolūkā.

3. Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu informāciju?

Līguma ar UCL – ALTISSIA – CLL konsorciju darbības laikā iegūtos personas datus un visu saistīto informāciju pakalpojuma sniedzējs (Altissia) glabā uz nodrošinātiem serveriem.

Pakalpojuma sniedzēja datorcentru darbības līgumiski notiek, ievērojot Eiropas Komisijas drošības direktīvas un Drošības direktorāta izveidotos noteikumus attiecībā uz šāda veida serveriem un pakalpojumiem. Vietā, kur atrodas Altissia serveri, tiek veikti standarta drošības pasākumi, t. i., lieto visnesenāk labotu un aktualizētu operētājsistēmu un programmatūru, pretvīrusu aizsardzību, ugunsmūri, veic regulāru drošības revīziju un tīkla drošības skenēšanu, izmanto IT drošības politiku, ievainojamības testēšanu un ielaušanās atklāšanas sistēmu.

4. Kā jūs varat pārbaudīt un labot savu informāciju?

Jums ir tiesības, piemēram, piekļūt neprecīzai vai nepilnīgai informācijai un to labot. To varat izdarīt tiešsaistē. Varat arī sazināties ar kontrolieri (sk. turpmāk 6. punktu).

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

3 gadus pēc pēdējās pieteikšanās profils tiks neatgriezeniski deaktivizēts. Pēc tam visa personas informācija kļūst anonīma.

Dati, kuri attiecas uz statistiku un kuri paredzēti pētniecības nolūkam, tiek saglabāti visu OLS darbības laiku. Līguma termiņa beigās UCL – ALTISSIA – CLL konsorcijs visu informāciju un datus nodos EACEA un nekādā formātā nesaglabās konfidenciālas informācijas, dokumentu un personas datu kopijas. Dati apkopotā formātā EACEA, Eiropas Komisijas, valstu aģentūru un „Erasmus+” nosūtošo iestāžu/organizāciju, Altissia UCL – ALTISSIA – CLL konsorcija interesēs un jebkuru trešo personu rīcībā paliek saskaņā ar datu kontroliera atļauju tikai pētniecības un uzraudzības nolūkā.

6. Kontaktinformācija

Par datu apstrādes darbībām ir atbildīgs datu kontrolieris:

A1 nodaļas vadītājs – „Erasmus+“ Politikas reformu atbalsts un Tiešsaistes valodas atbalsts
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra
Birojs: J-59 06/33
BE-1049 Brussels/Belgium

 

Ja jums ir kādi jautājumi par savām tiesībām vai tiesību izmantošanu attiecībā uz personas datu apstrādi (piemēram, par piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu), lūdzu, sazinieties ar OLS kontrolieri, izmantojot šo adresi: EACEA-EPLUS-OLS@ec.europa.eu


7. Vēršanās pēc palīdzības

Ja radies konflikts par kādu personas datu aizsardzības jautājumu, jūs varat vērsties pie kontroliera, izmantojot iepriekš minēto adresi un funkcionējošo e-pastu. Jūs arī varat sazināties ar EACEA datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz šādu e-pasta adresi: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Ja konfliktu neatrisina kontrolieris vai datu aizsardzības inspektors, jūs jebkurā laikā varat iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam:

Tīmekļa vietne: http://www.edps.europa.eu;

E-pasts: edps@edps.europa.eu.

 

8. Juridiskais pamats

Galvenais juridiskais pamats personas datu apstrādei ir:

 • KOMISIJAS 2013. gada 18. decembra ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar kuru izveido Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru un atceļ lēmumu 2009/336/EK (2013/776/ES): 3.a) pants;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Savienības programmu izglītībai, mācībām, jaunatnei un sportam „Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (OV L 347, 20.12.2013., 50.–73. lpp.):
  • 5. panta e) apakšpunkts noteic, ka „[Programma paredz sasniegt šādus konkrētus mērķus:] uzlabot valodu mācīšanu un mācīšanos un veicināt Savienības valodu plašo daudzveidību un starpkultūru izpratni”. Turklāt I pielikumā paredzēts: „Programmu cieši pārraudzīs, pamatojoties uz rādītāju kopumu, kas paredzēti, lai noteiktu pakāpi, kādā Programmas vispārējie un konkrētie mērķi ir sasniegti, un lai līdz minimumam samazinātu administratīvo slogu un izmaksas. Šim nolūkam tiks vākti dati attiecībā uz šādu pamatrādītāju kopumu.” Indikators sadaļā „Izglītība un apmācība” norāda: „To dalībnieku procentuālā daļa, kuri iesaistījušies ilgtermiņa mobilitātes pasākumos un uzskata, ka ir uzlabojuši savas valodu iemaņas.”

 

[1]OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.