Toliau pateiktame patvirtinime paaiškinama mūsų taikoma Jūsų asmens duomenų tvarkymo politika.

Apžvalga

„Erasmus+“ internetinė kalbos parama (toliau – IKP) yra Europos Sąjungos iniciatyva. Tai Europos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ sudedamoji dalis. Šiai iniciatyvai vadovauja Europos Komisija, o ją įgyvendina Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (toliau – EACEA).

IKP suprojektuota taip, kad būtų užtikrinamas jos naudotojų privatumas. Joje mobilumo programos dalyviams užtikrinama saugi ir patikima aplinka, kurioje jie gali mokytis užsienio kalbų. Toliau pateiktame pareiškime išdėstoma IKP naudotojų pateiktų duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo politika.
Kadangi įgyvendinant IKP iniciatyvą, kuri apima licencijų valdymo priemonę, kalbos įvertinimą, taip pat kalbų kursus, renkami ir toliau tvarkomi asmens duomenys, jai taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo[1].

Norintieji dalyvauti IKP veikloje informaciją gali pateikti įvairiomis IKP priemonėmis. Kai registruojamasi internetu ir pateikiama kita informacija, duomenys renkami ir toliau tvarkomi 1 punkte išsamiai aprašytais tikslais. Už atitinkamas duomenų tvarkymo operacijas atsako duomenų valdytojas, t. y. EACEA skyriaus A1 „„Erasmus+“: mokyklos, perspektyvios iniciatyvos ir programų koordinavimas“ vadovas (kontaktinė informacija pateikiama 6 punkte).

[1] OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

1. Kokius asmens duomenis ir kokiais tikslais renkame?

(a) Su mobilumo programos dalyviais susijusi informacija:

Nacionalinės agentūros, priimančios įstaigos ir Europos Komisijos Švietimo ir kultūros GD Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai perduoda kai kuriuos asmens duomenis, pvz., jūsų e. pašto adresą. Tuomet EACEA per IKP priemonę gali tiesiai iš jūsų gauti toliau nurodytą informaciją.

Privalomieji besiregistruojančio asmens duomenys: pavardė, vardas, lytis, kontaktinis e. paštas, pilietybė, gimimo data, gimtoji kalba, mobilumo veiklos rūšis, kalba, kurios žinias norima patikrinti, paskirties šalis, planuojama mobilumo veiklos pradžia, siunčianti institucija, mobilumo veiklos trukmė, laiko juosta, planuojama mobilumo veiklos pabaiga.

Kalbos įvertinimo rezultatai ir kursai

Kiti neprivalomi duomenys, kuriuos mobilumo programos dalyviai pateikė IKP svetainėje (pvz., žinutės forumuose, diskusijos internete ir gijos, failai ir paveikslai). Šių neprivalomų duomenų nepateikusiems dalyviams nebus sudarytos mažiau palankios sąlygos.

(b) Su nacionalinių agentūrų ir „Erasmus+“ siunčiančių institucijų / organizacijų darbuotojais susijusią informaciją šios institucijos ir Švietimo ir kultūros GD teikia Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai (EACEA):

Institucijų duomenys: projekto numeris, dalyvio identifikacinis kodas, projekto pradžios data, projekto pabaigos data, projekto kontaktinis asmuo, projekto kontaktinis telefono numeris, kontaktinis projekto e. paštas, kalbos įvertinimo licencijų skaičius ir kalbos kursų licencijų skaičius.

(c) Duomenų tvarkymo tikslas:

IKP tikslas – apibrėžti sistemą, pagal kurią būtų galima įvertinti, kiek pažengta įgyjant kabos žinių per mobilumo programą. Kitas uždavinys – iki mobilumo laikotarpio pradžios ir per jį padėti dalyviui mokytis kalbų, kad įgytos žinios būtų naudingos siekiant užsibrėžto tikslo.

Tiksliau tariant, duomenis tvarkyti būtina, kad:

 • IKP priemonė galėtų veikti;
 • užsiregistravusieji IKP sistemoje galėtų bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavio pasitikėjimo ir abipusės pagarbos pagrindu ir
 • būtų galima gauti apibendrintų duomenų, reikalingų statistikai rengti.

2. Kas gali susipažinti su jūsų informacija ir kam ji atskleidžiama?

Asmens duomenys niekada nebus naudojami rinkodaros tikslais.

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus tikslus, prieiga prie duomenų yra griežtai ribojama:

 • kiti registruoti IKP naudotojai turi prieigą prie jūsų pateiktų neprivalomų duomenų, pvz., žinučių forumuose, diskusijų internete ir gijų, failų ir paveikslų;
 • Europos Komisija, EACEA ir nacionalinės agentūros turi prieigą tik prie apibendrintų duomenų;
 • paslaugų teikėjas „Altissia“, kuris veikia EACEA vardu ir vadovaujasi jos nurodymais, turi prieigą prie visų duomenų;
 • su pavieniais mobilumo programos dalyviais susijusi informacija yra prieinama dalyvius siunčiančiai institucijai / organizacijai, kuri turi prieigą prie vidinės IKP licencijų valdymo sistemos ir po to gali nuspręsti, kaip ją naudoti;
 • Europos savanorių tarnybos (EST) savanorių duomenys nebus perduoti kitai (-oms) projekte dalyvaujančiai (-ioms) organizacijai (-oms).

Kai įmanoma, duomenys tvarkomi anonimiškai, ypač tais atvejais, kai jie perduodami trečiosioms šalims mokslinių tyrimų tikslais.

3. Kaip saugoma jūsų pateikta informacija ir užtikrinama jos apsauga?

Surinkti asmens duomenys ir visa su jais susijusi informacija sutarties su konsorciumo UCL – ALTISSIA – CLL galiojimo laikotarpiu laikoma saugiuosiuose paslaugų teikėjo („Altissia“) serveriuose.

Sutartyje nustatyta, kad paslaugų teikėjo kompiuterių centruose vykdomos operacijos atitinka Europos Komisijos saugumo direktyvas ir Saugumo direktorato nustatytas nuostatas, taikomas šios rūšies serveriams ir paslaugoms. „Altissia“ svetainės prieglobos serveriams taikomos standartinės saugumo priemonės, t. y. vėliausiai pataisyta ir atnaujinta operacinė sistema ir programinė įranga, apsauga nuo virusų, užkarda, reguliarus saugumo auditas ir tinklo saugumo patikrinimai, pritaikytosios IT saugumo politika, pažeidžiamumo bandymai ir įsibrovimo nustatymo sistema.

4. Kaip galima patikrinti ir ištaisyti informaciją apie save?

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pvz., teise susipažinti su savo asmens duomenimis ir ištaisyti netikslius arba neišsamius asmens duomenis, galite patys tai padaryti internete. Taip pat galite susisiekti su duomenų valdytoju (žr. 6 punktą).

5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Praėjus 3 metams nuo paskutinio prisijungimo, naudotojo paskyra bus išjungta visam laikui. Tuomet visi asmens duomenys paverčiami anonimiškais.

Statistiniai duomenys ir mokslinių tyrimų tikslais surinkti duomenys saugomi visą IKP veikimo laikotarpį. Pasibaigus sutarties galiojimo terminui, konsorciumas UCL – ALTISSIA – CLL visą informaciją ir duomenis perduos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai (EACEA) ir nepasiliks jokių konfidencialios informacijos, dokumentų ir asmens duomenų kopijų bet kokia forma. EACEA, Europos Komisija, nacionalinės agentūros ir „Erasmus+“ siunčiančios institucijos / organizacijos, konsorciumo UCL – ALTISSIA – CLL vardu veikianti „Altissia“ ir kitos trečiosios šalys, duomenų valdytojo leidimu apibendrintais duomenimis disponuoja tik mokslinių tyrimų ir stebėjimo tikslais.

6. Kontaktinė informacija

Už duomenų tvarkymo operacijas atsako duomenų valdytojas:

A1 skyriaus „Erasmus+“: politikos reformos parama ir internetinė kalbinė parama“ vadovas
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra
Biuras: J-59 06/33
BE-1049 Brussels/Belgija

Jei kiltų klausimų dėl jūsų teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu (pvz., teise susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti), ir dėl šių teisių įgyvendinimo, nedvejodami kreipkitės į IKP duomenų valdytoją šiuo e. pašto adresu: EACEA-EPLUS-OLS@ec.europa.eu

7. Teisė kreiptis

Kilus konfliktui dėl kokio nors asmens duomenų apsaugos klausimo, galite asmeniškai kreiptis į duomenų valdytoją pirmiau nurodytu adresu arba veikiančiu e. pašto adresu. Taip pat galite susisiekti su EACEA duomenų apsaugos pareigūnu šiuo e. pašto adresu: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Jeigu duomenų valdytojas arba duomenų apsaugos pareigūnas nepadėjo išspręsti konflikto, bet kuriuo metu galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui:

Svetainė – http://www.edps.europa.eu;

e. paštas – edps@edps.europa.eu.

8. Teisinis pagrindas

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

 • 2013 m. gruodžio 18 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra ir panaikinamas Sprendimas 2009/336/EB (2013/776/ES): 3 straipsnio a punktas.
 • 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50–73).
  • 5 straipsnio e punkte nustatyta, kad „[Programa siekiama šių konkrečiųjų tikslų]: gerinti kalbų mokymą(si) ir skatinti didelę Sąjungos kalbų įvairovę ir įvairių kultūrų supratimą“. Be to, I priede nustatyta: „Programa bus atidžiai stebima remiantis rodiklių, kuriais siekiama nustatyti, kokiu mastu buvo pasiekta Programos bendrųjų ir konkrečiųjų tikslų, ir sumažinti administracinę naštą ir sąnaudas, rinkiniu. Tuo tikslu bus renkami duomenys atsižvelgiant į šį pagrindinių rodiklių rinkinį“. Rodiklių rinkinyje „Švietimas ir mokymas“ aiškiai nurodytas rodiklis „Ilgalaikio mobilumo veiklos dalyvių, kurie teigia, kad pagerino savo kalbinius įgūdžius, procentinė dalis“.