Az alábbi nyilatkozat az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos politikánkat tartalmazza.

Áttekintés

Az Erasmus+ Online nyelvi támogatás szolgáltatása az Európai Unió kezdeményezése, amely az oktatással, képzéssel, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos uniós program, az Erasmus+ része. Irányítását az Európai Bizottság, végrehajtását pedig az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (a továbbiakban: EACEA) végzi.

Az Online nyelvi támogatás mindent elkövet azért, hogy tiszteletben tartsa felhasználóinak személyes adatait. Megbízható és biztonságos környezetet nyújt a mobilitási programok résztvevőinek az idegen nyelvek tanulásához. Az alábbi nyilatkozat azokat a politikákat vázolja fel, amelyek alapján az Online nyelvi támogatás gyűjti, kezeli és felhasználja a felhasználói által rendelkezésre bocsátott adatokat.

Mivel az Online nyelvi támogatás – amely magában foglalja az engedélykezelési eszközt, a nyelvi szintfelmérőt, valamint a nyelvi kurzusokat – adatokat gyűjt és feldolgozza azokat, a szolgáltatás a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[1] hatálya alá tartozik.

Az Online nyelvi támogatás keretében elérhető különféle eszközök lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az Online nyelvi támogatás tevékenységein való részvétel érdekében információkat nyújtsanak be. Az online regisztráció és egyéb információk benyújtása során a megadott adatokat az alábbi 1. pontban meghatározott célokból gyűjtik és dolgozzák fel. Az ezzel kapcsolatos feldolgozási tevékenység az adatkezelő felelősségi körébe tartozik, aki az EACEA A1. egységének (Erasmus+: Iskolák, jövőbeli kezdeményezések, programkoordináció) osztályvezetője (kapcsolattartási adatokért lásd a 6. pontot).

 

1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és milyen célból?

(a) A mobilitási program résztvevőire vonatkozó információk:

A Nemzeti irodák, a kedvezményezett intézmények és az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatósága (DG EAC) továbbítanak az EACEA számára bizonyos személyes adatokat, mint pl. az e-mail cím. A következő adatokat pedig az EACEA gyűjtheti közvetlenül Öntől az Online nyelvi támogatás eszköz révén.

Kötelező regisztrációs adatok: vezetéknév, utónév, nem, kapcsolattartási e-mail cím, állampolgárság, születési év, anyanyelv, mobilitás típusa, felmérendő nyelv, célország, a mobilitási időszak várható kezdete, küldő intézmény, mobilitási időszak, időzóna, a mobilitási időszak várható vége.

A nyelvi szintfelmérő és a nyelvi kurzusok eredményei

Az Online nyelvi támogatás keretében a mobilitási program résztvevői által megadott egyéb, opcionális adatok (pl. fórumokon, online hozzászólások és hozzászólásláncok során küldött üzenetek, fájlok és képek). A résztvevők nem kerülnek hátrányos helyzetbe, amennyiben nem adják meg ezeket az opcionális adatokat.

(b) A Nemzeti irodák és az Erasmus+ küldő intézmények/szervezetek személyzetével kapcsolatos, ezen intézmények és az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság által az EACEA rendelkezésére bocsátott információk:

Intézményi adatok: A projekt száma, PIC-szám, a projekt neve, a projekt kezdési időpontja, a projekt befejezési időpontja, a projekt kapcsolattartója, a projekt kapcsolattartási telefonszáma, a projekt kapcsolattartási e-mail címe, nyelvi szintfelmérőkre szóló engedélyek száma, valamint a nyelvi kurzusokra szóló engedélyek száma.

(c) A feldolgozás célja:

Az Online nyelvi támogatás célja, hogy keretet biztosítson annak felméréséhez, hogy a mobilitásnak köszönhetően milyen fejlődést sikerült elérni a nyelvi kompetenciák terén. A másik célkitűzés a mobilitási időszak előtti és alatti nyelvtanulás támogatása, hogy a résztvevő a céljainak megfelelő szintet érjen el az adott nyelvből.

Konkrétabban az adatfeldolgozás ahhoz szükséges, hogy:

 • az Online nyelvi támogatás működjön;
 • azok, akik regisztráltak az Online nyelvi támogatásra, a kölcsönös bizalom és tisztelet szellemében tudjanak kommunikálni és együttműködni; valamint
 • összesített adatokat nyerjenek ki statisztikai célokra.

2. Ki férhet hozzá az Ön információihoz, és kinek adják ki azokat?

A személyes adatokat soha sem használjuk föl marketingcélokra.

A fent részletezett célok esetében az adatokhoz való hozzáférés szigorúan a következőkre korlátozódik:

 • Az Online nyelvi támogatás más regisztrált felhasználói hozzáférhetnek az Ön által megadott opcionális adatokhoz, pl. a fórumokon, az online eszmecserék és hozzászólásláncok során küldött üzenetekhez, illetve fájlokhoz és képekhez.
 • Az Európai Bizottság, az EACEA és a Nemzeti irodák esetében kizárólag az összesített adatokra.
 • Az Altissia, az EACEA nevében és utasításai szerint eljáró szolgáltató esetében a teljes adatkészletre.
 • A mobilitási program egyes résztvevőire vonatkozó adatok elérhetőek a résztvevőket küldő, az Online nyelvi támogatás engedélykezelési háttérrendszeréhez hozzáféréssel rendelkező intézmények/szervezetek számára, amelyek dönthetnek az adatok későbbi felhasználásáról.
 • Az Európai Önkéntes Szolgálat önkéntesei esetében az eredményekről nem tájékoztatják a projektben érintett egyéb szervezet(ek)et.

Amennyiben lehetséges, az adatokat névtelenül dolgozzák fel, különösen ha azokat kutatási célkora átadják harmadik feleknek.

3. Hogyan védjük és őrizzük az Ön információit?

A begyűjtött személyes adatokat és minden vonatkozó információt a szolgáltató (Altissia) biztonságos szerverein tárolják az UCL – ALTISSIA – CLL konzorciummal kötött szerződés időtartama alatt.

A szolgáltató számítógépközpontjainak működésére a szerződésből kifolyólag az Európai Bizottság biztonsági irányelvei és a Biztonsági Főigazgatóság által az ilyen szerverekre és szolgáltatásokra megállapított rendelkezések vonatkoznak. Az Altissia szervereinek helyet adó telephelyen standard biztonsági intézkedéseket foganasítottak, ezek többek között magukban foglalják a legújabb javításokkal és frissítésekkel ellátott operációs rendszereket és szoftvereket, vírusok elleni védelmet, tűzfalat, rendszeres biztonsági naplózást és hálózati biztonsági ellenőrzést, alkalmazott IT-biztonsági eljárásokat, biztonsági rés vizsgálatot és behatolás-érzékelési rendszert.

4. Hogyan ellenőrizheti és helyesbítheti az Önt érintő információkat?

Ezzel kapcsolatos jogait – többek között a betekintési jogot, illetve a pontatlan vagy hiányos személyes adat helyesbítési jogát – személyesen, online gyakorolhatja. Ugyanakkor az adatkezelővel is felveheti a kapcsolatot (lásd alább a 6. pontot).

5. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Három évvel az utolsó bejelentkezése után a felhasználói profilját véglegesen inaktiválják. Ekkor az összes személyes adatot anonimmá teszik.

A statisztikai és kutatási célokra szánt adatokat az Online nyelvi támogatás teljes élettartamára megőrzik. A szerződés lejártakor az UCL – ALTISSIA – CLL konzorcium minden információt és adatot átad az EACEA-nak, és a bizalmas információkról, dokumentumokról és a személyes adatokról semmilyen formában nem őriz meg másolatot. Az adatok – összesített formában – kizárólag kutatási és adatfigyelési célból állnak az EACEA, az Európai Bizottság, a Nemzeti irodák és az Erasmus+ küldő intézmények/szervezetek, az UCL – ALTISSIA – CLL konzorcium nevében eljáró Altissia és az adatkezelő felhatalmazásával rendelkező egyéb harmadik felek rendelkezésére.

6. Kapcsolatfelvétel:

Az adatfeldolgozási műveletek az adatkezelő felelősségi körébe tartoznak:

Egységvezető – A1. egység – Erasmus+: A szakpolitikai reform támogatása és online nyelvi támogatás

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

Hivatali cím: J-59 06/33
BE-1049 Brussels/Belgium

 

Amennyiben bármilyen kérdése van a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó jogaival és jogainak gyakorlásával (pl. személyes adataiba való betekintés és azok helyesbítése) kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Online nyelvi támogatás adatkezelőjével ezen az e-mail címen: EACEA-EPLUS-OLS@ec.europa.eu


7. Jogorvoslat

Amennyiben bármilyen személyesadat-védelmi kérdésben problémája akad, forduljon az adatkezelőhöz a fent említett hivatali címen és e-mail címen. Az EACEA adatvédelmi tisztviselőjével is felveheti a kapcsolatot a következő e-mail címen: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Amennyiben problémáját az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő sem tudja megoldani, bármikor panaszt nyújthat be az európai adatvédelmi biztoshoz:

Honlap – http://www.edps.europa.eu;

E-mail – edps@edps.europa.eu.

 

8. Jogalap

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó fő jogalap:

 • A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. december 18.) az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (2013/776/EU): 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja.
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50–73. o.):
  • Az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontja a következőket irányozza elő: „[a program keretében az alábbi konkrét célkitűzések megvalósítására kell törekedni:] a nyelvek oktatásának és tanulásának fejlesztése, valamint az Unió széles körű nyelvi sokfélesége és az interkulturális érzékenység ösztönzése”. Ezenkívül az I. melléklet kimondja, hogy: „Az igazgatási terhek és költségek csökkentése céljából a program szoros monitoringjára a program általános és konkrét célkitűzései megvalósítási szintjének mérésére irányuló mutatók alapján kerül sor. Ezért az alábbi mutatók tekintetében adatot kell gyűjteni.” Az „oktatás és szakképzés” elnevezésű mutató a következőt adja meg: „a hosszú távú mobilitásban részt vevők aránya, akik nyilatkozatuk szerint javították nyelvi készségeiket”.

 

[1] HL L 8., 2001.1.12., 1. o.