U sljedećoj izjavi objašnjena je naša politika u vezi s obradom osobnih podataka.

Pregled

Mrežna jezična potpora Erasmus+ (dalje u tekstu „OLS”) inicijativa je Europske unije. Dio je programa Erasmus+, programa EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Inicijativom upravlja Europska komisija, a provodi je komisijina Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu (dalje u tekstu „EACEA”).

Inicijativa OLS posvećena je poštovanju privatnosti svojih korisnika. Ona osigurava zaštićeno i sigurno okružje za sudionike mobilnosti u programima učenja stranih jezika. U sljedećoj su izjavi istaknute politike u skladu s kojima se prikupljaju, administriraju i upotrebljavaju podaci koje pružaju korisnici u okviru inicijative OLS.

Budući da se u okviru inicijative OLS, koja obuhvaća alat za upravljanje licencijama, jezičnu procjenu te jezične tečajeve, prikupljaju i potom obrađuju osobni podaci, ona podliježe Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka[1].

Razni alati dostupni u okviru inicijative OLS korisnicima omogućuju podnošenje informacija radi mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima OLS-a. Prilikom registracije putem interneta i podnošenja drugih informacija podaci se prikupljaju i potom obrađuju za potrebe koje su detaljno objašnjene dalje u tekstu pod točkom 1. Stoga su odgovarajuće aktivnosti obrade podataka u nadležnosti nadzornika podataka koji je voditelj jedinice A1 – Erasmus+: škole, potencijalne inicijative, koordinacija programa u EACEA-i (vidi niže navedenu točku 6. za kontaktne informacije).

1. Koje osobne podatke prikupljamo i u koju svrhu?

Informacije koje se odnose na sudionike mobilnosti:

Nacionalne agencije, korisničke institucije i Glavna uprava za obrazovanje i kulturu (DG EAC) Europske komisije prenose EACEA-i neke osobne podatke kao što je, primjerice, adresa e-pošte. Stoga EACEA može izravno od vas tražiti sljedeće informacije putem alata OLS-a.

Obvezni podaci o podnositelju registracije: prezime, ime, spol, kontaktna adresa e-pošte, državljanstvo, godina rođenja, materinji jezik, vrsta mobilnosti, jezik koji se testira, odredišna zemlja, procijenjeni početak mobilnosti, ustanova pošiljatelj, razdoblje mobilnosti, vremenska zona, procijenjeni završetak mobilnosti.

Rezultati jezične procjene i tečajeva

Ostali neobavezni podaci koje sudionici mobilnosti podnose za OLS (npr. poruke na forumima, rasprave i objave na mreži, datoteke i slike). Nepružanje neobaveznih podataka ne stavlja sudionike u nepovoljniji položaj.

(a) Informacije koje se odnose na osoblje nacionalnih agencija i ustanova/organizacija pošiljatelja za program Erasmus+ EACEA-i pružaju te institucije i Glavna uprava za obrazovanje i kulturu (DG EAC):

Institucionalni podaci: broj projekta, broj PIC (identifikacijski broj sudionika), naziv projekta, datum početka projekta, datum završetka projekta, osoba za kontakt u vezi s projektom, telefonski broj za kontakt u vezi s projektom, adresa e-pošte za kontakt u vezi s projektom, broj licencija za jezične procjene i broj licencija za jezične tečajeve.

(b) Svrha obrade podataka:

Svrha obrade podataka u okviru OLS-a jest osigurati shemu za mjerenje napretka u učenju jezika u okviru mobilnosti. Druga se svrha odnosi na pružanje potpore u učenju jezika prije i tijekom razdoblja mobilnosti u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za potrebe sudionika.

Konkretnije, obrada podataka nužna je kako bi se:

 • omogućilo funkcioniranje OLS-a;
 • podnositeljima registracije za OLS-a omogućila komunikacija i suradnja u duhu uzajamnog povjerenja i poštovanja; i
 • izveli zbirni podaci za statističke potrebe.

2. Tko ima pristup vašim podacima i kome se oni priopćuju?

Osobni se podaci ni u kojem slučaju ne upotrebljavaju u marketinške svrhe.

Za prethodno navedene svrhe mogućnost pristupa podacima strogo je ograničena na:

 • druge registrirane korisnike OLS-a koji mogu imati pristup neobaveznim podacima koje podnosite, npr. porukama na forumima, raspravama i objavama na mreži, datotekama i slikama
 • Europsku komisiju, EACEA-u i nacionalne agencije (samo zbirni podaci)
 • pružatelja usluge, tvrtku Altissia koja djeluje u ime i prema uputama EACEA-e (svi podaci)
 • ustanove/organizacije pošiljatelj kojima su dostupni podaci koji se odnose na pojedinačne sudionike mobilnosti i koje imaju pristup potpornom sustavu upravljanja licencijama OLS-a i mogu odlučivati o uporabi tih podataka
 • za EVS volontere (Europske volonterske službe) rezultati se neće priopćavati drugoj organizaciji ili organizacijama u okviru ovog projekta.

Podaci će se, kada god je to moguće, obrađivati na anoniman način, osobito u slučaju njihova prenošenja trećim stranama u istraživačke svrhe.

3. Kako štitimo i čuvamo vaše podatke?

Prikupljeni osobni podaci i sve povezane informacije pohranjuju se na zaštićene poslužitelje pružatelja usluge (tvrtka Altissia) u razdoblju trajanja ugovora s konzorcijem UCL – ALTISSIA – CLL.

Djelatnosti računalnih centara pružatelja usluge ugovorno su usklađene sa sigurnosnim direktivama i odredbama Europske komisije koje je Uprava za sigurnost uspostavila za takve vrste poslužitelja i usluga. Na stranici na koju su smješteni poslužitelji tvrtke Altissia uspostavljene su standardne sigurnosne mjere, tj. nedavno popravljen i nadograđen operativni sustav i programska oprema, sustav antivirusne zaštite, vatrozid, sustav redovite sigurnosne revizije i pregleda sigurnosti mreže, pravilnik o IT-sigurnosti, ispitivanje ranjivosti i sustav otkrivanja neovlaštenog pristupa sustavu.

4. Kako možete provjeriti i ispraviti svoje podatke?

Kako biste ostvarili svoja prava, kao što su prava na pristup i ispravljanje netočnih i nepotpunih osobnih podataka, to možete osobno učiniti putem interneta. Možete se također obratiti nadzorniku (vidi niže navedenu točku 6.).

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Tri godine nakon njegove zadnje prijave njegov će profil biti trajno deaktiviran. Svi osobni podaci tada postaju anonimni.

Podaci upotrjebljeni za statističke i istraživačke potrebe čuvaju se tijekom cjelokupnog trajanja OLS-a. Po isteku ugovora konzorcij UCL – ALTISSIA – CLL će predati sve informacije i podatke EACEA-i te neće, ni u kojem obliku, sačuvati primjerke povjerljivih informacija, dokumenata i osobnih podataka. Podaci ostaju isključivo dostupni za potrebe istraživanja i praćenja, a s njima raspolažu EACEA, Europska komisija, nacionalne agencije i ustanove/organizacije pošiljatelji za program Erasmus+, tvrtka Altissia koja djeluje u ime konzorcija UCL – ALTISSIA – CLL te ostale treće strane pod nadležnošću nadzornika podataka u zbirnom obliku.

6. Kontaktni podaci

Djelatnosti obrade podataka u nadležnosti su nadzornika podataka:

Voditelj jedinice A1 – Erasmus+: Podrška reformi politike i Mrežna jezična potpora (Online Linguistic Support)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu
Ured: J-59 06/33 BE-1049 Bruxelles/Belgija

Ako imate pitanja o vašim pravima i ostvarivanju prava u vezi s obradom osobnih podataka (kao što su prava na pristup i ispravljanje osobnih podataka), slobodno se obratite nadzorniku za OLS na adresu: EACEA-EPLUS-OLS@ec.europa.eu.


7. Traženje pomoći

U slučaju spora oko bilo kakvog pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka možete se obratiti nadzorniku na prethodno navedenu adresu i funkcionalni pretinac elektroničke pošte. Možete se također obratiti EACEA-inu službeniku za zaštitu podataka na sljedeću adresu e-pošte: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Ako nadzornik ili službenik za zaštitu podataka ne riješe spor, možete uložiti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka u bilo koje doba:

Internetska stranica – http://www.edps.europa.eu;

E-pošta – edps@edps.europa.eu.

 

8. Pravna osnova

Glavna pravna osnova za pitanja obrade osobnih podataka jest:

 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE od 18. prosinca 2013. o osnivanju „Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu” i o stavljanju izvan snage Odluke 2009/336/EZ (2013/776/EU): Članak 3. točka (a).
 • „Erasmus+”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport uspostavljen Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. i o stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, br. 1720/2006/EZ i br. 1298/2008/EZ (SL L 347 od 20.12.2013., str. 50.–73.):
  • U članku 5. točki (e) predviđeno je sljedeće: „[Programom se nastoje ostvariti sljedeći posebni ciljevi] poboljšati podučavanje i učenje jezika te poticati široku jezičnu raznolikost u Uniji i međukulturalnu osviještenost.” Osim toga, u Prilogu I. predviđeno je sljedeće: „Program će se pomno pratiti na temelju niza pokazatelja kojima se određuje mjera u kojoj su postignuti opći i posebni ciljevi Programa i kako bi se minimiziralo administrativno opterećenje i troškovi. S tim će se ciljem prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja.”. Pokazateljem u kategoriji „Obrazovanje i osposobljavanje” određen je „postotak sudionika dugoročne mobilnosti koji su izjavili da su poboljšali svoje znanje jezika”.

 

[1]SL L8 od 12.1.2001., str. 1.