Tugtar sa ráiteas seo a leanas míniú ar an mbeartas atá againn maidir le próiseáil do shonraí pearsanta.

Forbhreathnú

Is tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh é Tacaíocht Teanga Ar Líne Erasmus+ ("OLS" ina dhiaidh seo). Is ionann é agus cuid de Erasmus+, clár an AE um Oideachas, Oiliúint, an Óige agus Spórt. Tá an clár á stiúradh ag an gCoimisiún Eorpach agus á chur i bhfeidhm ag a Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir ("EACEA" ina dhiaidh seo).

Tá OLS tiomanta do phríobháideacht a húsáideoirí a urramú. Soláthraíonn sí timpeallacht shlán agus shábháilte do rannpháirtithe soghluaisteachta teangacha iasachta a fhoghlaim.  Tá eolas le fáil sa ráiteas seo a leanas faoi na beartais atá mar bhonn leis an tslí a bhailíonn, a bhainistíonn agus a úsáideann OLS na sonraí a sholáthraíonn a húsáideoirí.

Ós rud é go mbailíonn agus go bpróiseálann OLS – ina n-áirítear uirlis bainistíochta ceadúnas, measúnú teanga, mar aon le cúrsaí teanga – sonraí pearsanta, tá sí faoi réir Rialachán (CE) uimh 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le cosaint daoine aonair i ndáil le sonraí pearsanta a bheith á bpróiseáil ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail Eorpaigh agus le saorghluaiseacht a leithéid de shonraí[1].

Tugann na huirlisí éagsúla atá ar fáil ar OLS deis d'úsáideoirí faisnéis a chur isteach chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí OLS. Nuair a chláraítear ar líne agus nuair a chuirtear faisnéis eile ar fáil, bailítear agus déantar breis próiseála ar na sonraí chun críocha na gcúiseanna sonraithe, ina dhiaidh seo, faoi phointe 1. Is faoi fhreagracht an Rialaitheora Sonraí atá na hoibríochtaí ábhartha próiseála, arb ionann é agus Ceann Aonad A1 - Erasmus+: Scoileanna, Tionscnaimh Ionchasacha, Comhordú Clár ag EACEA (tá eolas teagmhála le fáil ag pointe 6 thíos).

 

1. Cén fhaisnéis phearsanta a bhailímid, agus cén fáth?

(a) Faisnéis a bhaineann le rannpháirtithe soghluaisteachta:

Aistríonn na Gníomhaireachtaí Náisiúnta, institiúidí tairbhíocha agus Ard-Stiúrthóireacht EAC an Choimisiúin Eorpaigh roinnt sonraí pearsanta chuig EACEA, amhail do sheoladh r-phoist. Ansin féadfaidh EACEA an fhaisnéis seo a leanas a bhailiú go díreach uait tríd an uirlis OLS.

Sonraí éigeantacha faoi chláraithe:

ainm deiridh, céadainm, inscne, r-phost teagmhála, náisiúntacht, bliain bhreithe, máthairtheanga, cineál soghluaisteachta, teanga le tástáil, tír chinn scríbe, tús measta na tréimhse soghluaisteachta, institiúid seolta, tréimhse na soghluaisteachta, crios ama, deireadh measta na soghluaisteachta.

Torthaí an mheasúnaithe agus na gcúrsaí teanga

Sonraí roghnacha eile curtha ar fáil ar OLS ag rannpháirtithe soghluaisteachta (m.sh., teachtaireachtaí ar fhóraim, díospóireachtaí agus snáitheanna ar líne, comhaid agus pictiúir). Ní bheidh na rannpháirtithe faoi mhíbhuntáiste mura soláthraíonn siad na sonraí roghnacha seo.

(b) Soláthraíonn na Gníomhaireachtaí Náisiúnta agus institiúidí/eagraíochtaí seolta Erasmus+ agus Ard-Stiúrthóireacht EAC faisnéis a bhaineann lena gcomhaltaí foirne chuig EACEA:

Sonraí institiúide: Uimhir thionscadail, uimhir PIC, ainm an tionscadail, dáta tosaigh an tionscadail, dáta críochnaithe an tionscadail, teagmhálaí an tionscadail, uimhir theileafóin teagmhála an tionscadail, r-phost teagmhála an tionscadail, líon ceadúnas le haghaidh measúnuithe teanga agus líon ceadúnas le haghaidh cúrsaí teanga.

(c) Aidhm na próiseála:

Tá sé mar aidhm ag OLS scéim a sholáthar chun dul chun cinn in inniúlachtaí teanga a thomhas trí shoghluaisteacht. Baineann an aidhm eile le tacú le foghlaim teanga roimh agus i ndiaidh na tréimhse soghluaisteachta, chuig an leibhéal a oireann d'aidhm an rannpháirtí.

Go sonrach, teastaíonn próiseáil sonraí chun na nithe seo a leanas a chur i gcrích:

 • cur ar chumas OLS feidhmiú;
 • deis a thabhairt do chláraithe OLS cumarsáid a dhéanamh agus comhoibriú i spiorad na hiontaoibhe frithpháirtí agus na comh-mheasa; agus,
 • sonraí comhiomlána a bhailiú chun críocha staitistiúla.

2. Cé ag a bhfuil rochtain ar an bhfaisnéise agus cé lena nochtar í?

Ní úsáidfear sonraí pearsanta chun críocha margaíochta riamh.

Chun na críocha thuasluaite, tá rochtain ar shonraí teoranta do na nithe seo a leanas:

 • D'fhéadfadh rochtain a bheith ag úsáideoirí eile atá cláraithe le OLS ar na sonraí roghnacha a sholáthraíonn tú, m.sh., teachtaireachtaí i bhfóraim, díospóireachtaí agus snáitheanna ar líne, comhaid agus pictiúir.
 • An Coimisiún Eorpach, EACEA agus Gníomhaireachtaí Náisiúnta: sonraí comhiomlána amháin.
 • An soláthraí seirbhíse Altissia atá ag feidhmiú thar ceann agus de réir threoracha EACEA: an tsraith iomlán sonraí.
 • Tá rochtain ag a n-institiúid/a n-eagraíocht seolta ar shonraí a bhaineann le rannpháirtithe aonair soghluaisteachta trí rochtain ar chóras bainistíochta ceadúnas cúil OLS ar féidir leo cinneadh a dhéanamh ansin maidir le húsáid na sonraí.
 • Maidir le hoibrithe deonacha EVS, ní chuirfear na torthaí in iúl don eagraíocht/do na heagraíochtaí eile atá páirteach sa tionscadal.

Nuair is féidir, próiseálfar sonraí go anaithnid, go háirithe sa chás go bhfuil sonraí á n-aistriú chuig tríú páirtithe chun críocha taighde.

3. Conas a chosnaítear agus a shlánaítear do chuid faisnéise?

Stóráiltear na sonraí pearsanta bailithe agus an fhaisnéis ghaolmhar ar fad ar fhreastalaithe slána an tsoláthraí seirbhíse (Altissia) do thréimhse an chonartha leis an gCuibhreannas UCL – ALTISSIA – CLL.

Tá oibríochtaí lárionaid ríomhairí an tsoláthraí seirbhíse géilliúil de réir conartha le treoracha agus le forálacha slándála an Choimisiúin Eorpaigh, forálacha bunaithe ag an Ard-Stiúrthóireacht Slándála le haghaidh na gcineálacha seo freastalaithe agus seirbhísí. Tá na bearta caighdeánacha slándála ábhartha don láithreán a bhfuil freastalaithe Altissia á óstáil aige, i.e. córas oibriúcháin agus bogearraí is déanaí paisteáilte agus nuashonraithe, cosaint frithvíreas, balla dóiteáin, iniúchadh rialta slándála agus scanacháin slándála líonra, beartas slándála TF curtha i bhfeidhm, tástáil leochaileachta agus córas braite ionraidh.

4. Conas is féidir d'fhaisnéis a fhíorú agus a cheartú?

Chun do chearta a chleachtadh, amhail an ceart rochtana agus ceartaithe sonraí pearsanta míchruinne nó neamhiomlána, féadfaidh tú féin é seo a dhéanamh ar líne. Féadfaidh tú dul i dteagmháil freisin leis an Rialaitheoir más mian leat (féach thíos, faoi 6).

5. Cén fhad a choinnítear do shonraí pearsanta?

Coinnítear sonraí a bhaineann le próifíl an úsáideora ar feadh bliana i ndiaidh logáil isteach deiridh an úsáideora. Bliain tar éis an logáil isteach deiridh, socrófar trí phróiseas uathoibríoch go mbeidh próifíl an úsáideora neamhghníomhach, i.e., ní bheidh an phróifíl le feiceáil ag úsáideoirí eile feasta. Seoltar fógra chuig an úsáideoir chun cur in iúl dó/di go bhfuil a p(h)róifíl neamhghníomhach agus go bhféadfaidh sé/sí a c(h)untas a athghníomhachtú trí logáil isteach athuair. Seoltar an dara meabhrúchán, arb é an meabhrúchán deiridh, tar éis dhá bhliain bhreise le cur in iúl don úsáideoir go bhfuil 3 bliana caite ó logáil sé/sí isteach go deireanach, agus le cur in iúl dó/di go ndéanfar a p(h)róifíl a dhíghníomhachtú go buan. Déantar an fhaisnéis phearsanta ar fad anaithnid ina dhiaidh sin.

Coimeádtar sonraí a bhaineann le staitistic agus taighde do thréimhse an OLS.  Ag deireadh an chonartha, tabharfaidh an Cuibhreannas UCL – ALTISSIA - CLL an fhaisnéis agus na sonraí ar fad do EACEA agus ní choimeádfaidh sé cóip d'fhaisnéis rúnda, doiciméid agus sonraí pearsanta i bhformáid ar bith. Is chun críocha taighde agus monatóireachta amháin na sonraí a bhíonn ar fáil do EACEA, an Coimisiún Eorpach, GNanna agus institiúidí/eagraíochtaí seolta Erasmus+, Altissia thar ceann an chuibhreannais agus tríú páirtithe eile faoi údarú an Rialaitheora Sonraí i bhformáid chomhiomlán.

6. Faisnéis teagmhála

Is faoi fhreagracht an Rialaitheora Sonraí atá na hoibríochtaí próiseála sonraí:

Ceann Aonad A1 - Erasmus+: Tacaíocht do Leasú Polasaí agus d'Oideachas Tacaíocht Teanga ar Líne,
An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir
Oifig: J-59 06/33 BE-1049 An Bhruiséil
An Bheilg

 

Má bhíonn ceist ar bith agat maidir le do chearta nó cleachtadh do chearta chomh fada is a bhaineann le sonraí pearsanta a phróiseáil (amhail rochtain agus ceartú do shonraí pearsanta), téigh i dteagmháil le do thoil le Rialaitheoir OLS ag an seoladh seo a leanas: EACEA-EPLUS-OLS@ec.europa.eu

7. Iontaoibh

Má tharlaíonn coinbhleacht ar cheist a bhaineann le Cosaint Sonraí Pearsanta, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir ag an seoladh thuasluaite agus tríd an mbosca ríomhphoist fheidhmiúil. Ina theannta sin, féadfaidh tú dul i dteagmháil le hOifigeach Cosanta Sonraí EACEA ag an seoladh r-phoist seo a leanas: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Sa chás nach réitíonn an Rialaitheoir nó an tOifigeach Cosanta Sonraí an choinbhleacht, féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí am ar bith:

Láithreán Gréasáin - http://www.edps.europa.eu;

R-phost - edps@edps.europa.eu.

8. Bunús dlí

Is é seo a leanas an príomhbhunús dlí maidir le próiseáil sonraí pearsanta:

 • CINNEADH CUR CHUN FEIDHME AN CHOIMISIÚIN an 18 Nollaig 2013 lena mbunaítear ‘an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir ’ agus Cinneadh cúlghairme 2009/336/CE (2013/776/AE): Alt 3(a).
 • 'Erasmus+': clár an Aontais um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt bunaithe ag Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 de Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle an 11 Nollaig 2013 agus cúlghairm Chinntí Uimh 1719/2006/CE, Uimh 1720/2006/CE agus Uimh 1298/2008/CE (OJ L 347 an 20.12.2013, lgh. 50–73):
  • Tuartar in Alt 5 (e) "[go leanfaidh an Clár leis na cuspóirí sonracha seo a leanas a leanúint] agus é mar aidhm teagasc agus foghlaim teangacha a fheabhsú agus feasacht ghinearálta éagsúlachta teangeolaíche agus idirchultúrtha an Aontais a chur chun cinn." Lena chois sin, tuartar in Iarscríbhinn I "go ndéanfar dlúthmhonatóireacht ar an gClár bunaithe ar an tsraith táscairí a bhfuil sé mar aidhm leo cur i gcrích chuspóirí ginearálta agus sonracha an Chláir a thomhas agus é mar aidhm ualaí agus costais riaracháin a laghdú. Chuige sin, baileofar sonraí maidir leis an tsraith príomhtháscairí seo a leanas". Sonraítear sa táscaire atá luaite faoi "Oideachas agus oiliúint" go bhfuil "feabhas tagtha ar scileanna teanga an chéatadáin rannpháirtithe i soghluaisteacht fhadtréimhseach".

 

[1] OJ L8 de 12.1.2001, lch. 1.