start-btn-ga

Faigh amach tuilleadh faoin measúnu teanga lenár gcur i láthair!

Céard a tharlaíonn leis na torthaí ón measúnú?

Ní bheidh teacht ach ag na rannpháirtithe agus ag na hinstitiúidí/eagraíochtaí a roghnaíonn iad ar thorthaí na measúnuithe teanga. Maidir le hoibrithe deonacha de chuid an EVS, cuirfear na torthaí ar fáil do na heagraíochtaí eile sa tionscadal. Maidir le mic léinn ardoideachais, ní chuirfear na torthaí ar fáil don institiúid/eagraíocht ghlactha.

 

Breathnaigh ar threoir úsáideora de chuid an mheasúnaithe teanga le haghaidh tuilleadh eolais.

Is féidir leat féachaint ar ár gcur i láthair maidir le measúnú teanga Erasmus + OLS anseo!

Céard iad céimeanna an mheasúnaithe?

Caithfidh rannpháirtithe an chéad mheasúnú teanga a dhéanamh roimh an tréimhse shoghluaisteachta chun a gcuid inniúlachtaí teanga a mheas. Maidir le mic léinn ardoideachais, tá sé réamhriachtanach don tréimhse shoghluaisteachta go ndéanfaidh siad an measúnú teanga sula n-imeoidh siad, ach amháin sa chás go mbeadh leithscéal leor acu. Ní chuireann na torthaí ón measúnú cosc ar dhaoine páirt a ghlacadh sa chlár soghluaisteachta, ach féadfaidh na hinstitiúidí / na heagraíochtaí seolta na torthaí a úsáid chun na rannpháirtithe is mó a bhfuil tacaíocht theangeolaíoch ag teastáil uathu a aithint.

Dé réir a gcumais teanga, tabharfar rochtain do rannpháirtithe ar ardán foghlama chun cúrsa teanga ar líne a dhéanamh i rith a dtréimhse soghluaisteachta nó roimh dóibh imeacht. Ba cheart é sin a aontú idir an rannpháirtí agus an institiúid/eagraíocht i bhfeighil a roghnúcháin.

Ag deireadh a dtréimhse soghluaisteachta, iarrfar ar rannpháirtithe an dara measúnú a dhéanamh chun an dul chun cinn atá déanta acu a mheas.

Cén chaoi a n-oibríonn an measúnú teanga agus cé air a fhreastalaíonn sé?

Tá an measúnú teanga riachtanach do gach duine a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí soghluaisteachta de chuid Erasmus+ agus a bhfuil ceann de na teangacha seo mar phríomhtheanga acu le haghaidh teagaisc, oibre nó obair dheonach (gan cainteoirí dúchasacha san áireamh).

Ón mbliain 2015 ar aghaidh, tá an tseirbhís ar fáil chomh maith d’fhoghlaimeoirí Gairmoideachais agus Gairmoiliúna atá rannpháirteach i dtréimhse shoghluaisteachta d’aon mhí amháin ar fhad ar a laghad.

Caithfidh rannpháirtithe i Soghluaisteacht Erasmus+ an measúnú a dhéanamh faoi dhó – roimh an tréimhse shoghluaisteachta agus ina diaidh – le gur féidir an dul chun cinn atá déanta acu i dteanga na soghluaisteachta a mheas.

Déanann an measúnú ar líne measúnú ar scileanna teanga an rannpháirtí - éisteacht, léamh agus scríobh de réir Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (CEFR).