1. Séanadh

Is ionann Tacaíocht Teanga Ar Líne (OLS) Erasmus+ agus seirbhís a fhaigheann maoiniú ón gCoimisiún Eorpach i gcreat an Chláir Erasmus+.

Déanann Altissia an láithreán gréasáin a chothabháil thar ceann chuibhreannas an tionscadail (Centre de Langues, Université Catholique de Louvain agus Altissia International S.A.) agus é mar aidhm aird an phobail a tharraingt ar thionscnaimh an chuibhreannais. Is chun críocha faisnéise agus foghlama amháin an t-ábhar ar an láithreán gréasáin seo.

Is é cuspóir an Chuibhreannais UCL – ALTISSIA – CLL an fhaisnéis seo a choimeád go tráthúil agus go beacht. Má tharraingítear ár n-aird ar aon bhotúin, déanfar iarracht iad a cheartú.

Is é an Cuibhreannas UCL – ALTISSIA – CLL amháin a bheidh freagrach as ábhar na measúnuithe teanga, cúrsaí agus gach réimse gaolmhar a mbeidh rochtain ag rannpháirtithe soghluaisteachta Erasmus+ air, agus ní féidir ar bhealach ar bith glacadh lena leithéid a bheith ina léargas ar dhearcthaí an Choimisiúin Eorpaigh agus na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA).

Tugtar sonraí do limistéar srianta chóras na bainistíochta ceadúnais a bhaineann le Gníomhaireachtaí Náisiúnta agus institiúidí/eagraíochtaí seolta Erasmus+ á soláthar ó shonraí a asbhaintear ó uirlisí TF an Choimisiúin Eorpaigh agus tá sé faoi réir modhnuithe á ndéanamh acu. Tá na sonraí seo á gclúdach ag bunús dlí Threoir 95/46 agus Rialachán 45/2001.

Maidir leis an bhfaisnéis seo:

  • tá sí de nádúr ginearálta amháin agus níl sé beartaithe go ndíreodh sí ar chúinsí sonracha de chuid aon duine aonair ná aonáin áirithe;
  • níl sé cuimsitheach, beacht, iomlán nó cothrom le dáta ó riachtanas;
  • uaireanta d'fhéadfadh go mbeadh an fhaisnéis nasctha le láithreáin sheachtracha nach bhfuil aon smacht ag an gCuibhreannas UCL – ALTISSIA - CLL orthu agus nach nglacann an Cuibhreannas UCL – ALTISSIA - CLL aon fhreagracht astu;
  • ní hionann í agus comhairle ghairmiúil ná dlí (má tá sainchomhairle ag teastáil, ba chóir dul i gcomhairle i gcónaí le gairmí atá cáilithe go cuí).

Coimeádann an Cuibhreannas UCL – ALTISSIA - CLL, an ceart, faoi threoir dhíreach EACEA, codanna den láithreán gréasáin a fhionraí, a athrú, a mhodhnú, a chur san áireamh nó a bhaint amach am ar bith.

Níl sé mar aidhm leis an gclásal séanta  seo srian a chur ar dhliteanas an Chuibhreannais UCL – ALTISSIA – CLL  i ndáil le sárú aon cheanglais sonraithe i ndlí náisiúnta is infheidhme ná a dhliteanas i ndáil le nithe nach féidir iad a chur san áireamh faoin dlí sin a chur as an áireamh.

Dliteanas i leith ábhair

Cé go mbíonn an stiúrthóir gréasáin an-chúramach nuair a bhíonn an láithreán gréasáin seo á chruthú agus á nuashonrú, ní féidir leis cruinneas na faisnéise a ráthú. D'fhéadfadh an fhaisnéis ar an láithreán seo a bheith faoi réir athraithe gan fógra ar bith. Níl aon dliteanas ar an stiúrthóir gréasáin i leith aon easnamh nó earráid ar na leathanaigh ghréasáin ná i leith iarmhairtí a eascraíonn as úsáid na faisnéise agus na treorach atá curtha ar fáil.

Níl aon dliteanas ar an gCoimisiún Eorpach, EACEA agus an Cuibhreannas UCL – ALTISSIA – CLL  i leith aon fhaisnéis nó doiciméad uaslódáilte ag tríú páirtithe.

Hipearnaisc isteach agus amach

Níl aon fhreagracht ar údar http://erasmusplusols.eu chomh fada is a bhaineann le cur i bhfeidhm hipearnasc laistigh den láithreán chuig láithreáin eile ná i ndáil leis na hacmhainní eile atá ar fáil ar an idirlíon.  Mar an gcéanna, níl an t-údar freagrach as láithreáin ghréasáin eile a bhfuil hipearnasc chuig an láithreán seo orthu; dá bhrí sin, diúltaíonn sé aon dliteanas i leith an ábhair atá le fáil orthu.

Más mian leat nascadh leis an láithreán http://erasmusplusols.eu, ní mór duit dul i dteagmháil leis an údar roimh ré.

2. Cóipcheart

Fógra Cóipchirt

Tá an láithreán gréasáin http://erasmusplusols.eu faoi chosaint chóipchirt. Tá téacs, íomhánna agus gnéithe eile den láithreán faoi chosaint chóipchirt. Tá aon chóip, oiriúnú, aistriúchán, comhaontú, cumarsáid phoiblí, cúis nó aon úsáid eile gach cuid nó aon chuid den láithreán seo i bhfoirm ar bith nó ar aon mhodh, leictreonach, meicniúil nó eile, ar mhaithe le brabús nó i suíomh príobháideach, toirmeasctha go dian gan ceadú roimh ré an Chuibhreannais UCL – ALTISSIA - CLL. Beidh ionchúiseamh sibhialta nó coiriúil mar thoradh ar aon sárú cóipchirt.

Is maoin de chuid an Chuibhreannais UCL – ALTISSIA - CLL iad measúnuithe teanga, cúrsaí teanga, grafaicí leagan amach gréasáin.

Tá an tAontas freagrach as cóipcheart ar shonraí córais a bhaineann le Gníomhaireachtaí Náisiúnta, institiúidí/eagraíochtaí seolta Erasmus+, rannpháirtithe soghluaisteachta agus staitistic chomhiomlán.

Beidh aon díospóid a bhaineann leis an láithreán http://erasmusplusols.eu á rialú go heisiach ag dlí na Beilge. Is ag Cúirteanna na Bruiséile amháin a bheidh an t-údarás in aon díospóid.

Trádmharcanna agus trádainm

Is trádmharc cláraithe den Aontas Eorpach é Erasmus+. Tá na lógónna, meirgí gréasáin agus comharthaí atá in úsáid ar an láithreán seo faoi chosaint dlí. Tá úsáid na n-ainmneacha seo nó ainmneacha cosúla toirmeasctha go dian gan ceadú roimh ré i scríbhinn.

3. Teagmháil

Féadfaidh tú dul i dteagmháil le húinéir an láithreáin tríd an bhfoirm teagmhála ar an láithreán gréasáin nó tríd an gceannoifig ag an seoladh seo a leanas:

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve – An Bheilg

Féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an soláthraí gréasáin ag a cheanncheathrú:

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – An Fhrainc

4. Cód Iompraíochta OLS

Is ionann clárú ar OLS agus comhaontú leis an mbunphrionsabal go bhfuil pobal rannpháirtithe soghluaisteachta OLS bunaithe ar iontaoibh agus comhoibriú.

Molann foireann OLS duit:

  • A chinntiú nach bhfuil aon chóipcheart á shárú ag na pictiúir a uaslódálann tú (ar do limistéar próifíle).
  • Nuair a bhíonn tuairim á postáil agat san fhóram, cinntigh go mbaineann do thuairim leis an bpostáil bhunaidh.  Ní cheadaítear tuairimí míchuí agus tá siad faoi réir tuairiscithe.
  • Bí cinnte go bhfuil teachtaireachtaí a phostálann tú ar fhóraim comhsheasmhach le hábhar plé an fhóraim.
  • Ná húsáid teanga mhaslach agus bí measúil.

Tá toirmeasc dian ar OLS chun críocha tráchtála. Bainfear amach aon chuideachta, tionscnamh nó bogearraí a bhfuil rún tráchtála leo.

Tá spéis ag foireann OLS sna rannpháirtithe soghluaisteachta agus déanfaidh siad gach iarracht a chinntiú nach nglacfar le haon mhí-úsáid ar an gcód iompraíochta thuasluaite.