start-btn-et

Uurige OLS keeleoskuse hindamise kohta lähemalt meie tutvustusest!

Mis saab hindamistulemustest?

Hindamistulemused edastatakse ainult osalejatele ja nende valimise eest vastutavatele asutustele. Kui olete EVT vabatahtlik, ei edastata teie tulemusi teistele projektis osalevatele organisatsioonidele. Kui olete üliõpilane, ei edastata teie tulemusi vastuvõtvale asutusele.

 

Lisateabe leidmiseks tutvuge palun keeleoskuse hindamise kasutusjuhendiga, mille leiate siit.

Võite vaadata ka meie Erasmus+ OLS keeleoskuse hindamise tutvustust, mille leiate siit!

Millistest etappidest hindamine koosneb?

Keeleoskuse esmase hindamise peavad osalejad läbima enne õpirännet. Üliõpilastele on õpirändele eelnev OLS keeleoskuse hindamine kohustuslik, välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud erijuhtudel. Hindamistulemused ei takista õpirände programmis osalemist, kuid neid võib kasutada saatev asutus/koordineeriv organisatsioon selleks, et välja selgitada keelelist tuge enim vajavad osalejad.

Vastavalt keeleoskuse tasemele võidakse osalejatele anda ligipääs OLS õppe platvormile, et osaleda veebipõhisel keelekursusel enne õpirände perioodi ja selle ajal. Ligipääsu osas peavad osaleja ning tema valimise eest vastutav asutus omavahel kokku leppima.

Õpirände perioodi lõppedes palutakse osalejatel läbida teine hindamine, mis on mõeldud tehtud edusammude hindamiseks.

Kuidas keeleoskuse hindamine toimub ja kellele see mõeldud on?

OLS keeleoskuse hindamine on kohustuslik kõigile, kes osalevad Erasmus+ õpirändetegevustes vähemalt kahe kuu vältel (õpingud/praktika/EVT vabatahtlik töö) ning kelle peamiseks õppe-, töö- või vabatahtliku töö keeleks on üks järgnevatest (erandiks on nende keelte emakeelena kõnelejad).

Alates 2015. aastast on teenus saadaval ka kutsehariduse ja -koolituse õppijate jaoks, kes osalevad vähemalt ühe kuu pikkuses õpirändes.

Erasmus+ õpirändes osalejad peavad hindamise läbima kahel korral (enne õpirände perioodi algust ja pärast selle lõppu), et jälgida nende edusamme õpirände keele omandamisel.

Veebipõhine hindamine mõõdab osaleja keeleoskusest kuulamist, lugemist ja kirjutamist Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel (CEFR).