Selles jaotises selgitatakse isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Ülevaade

Erasmus+ veebipõhine keeletugi (edaspidi „OLS”) on Euroopa Liidu algatus. See on Euroopa haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ osa. Algatust juhib Euroopa Komisjon ja rakendab Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri täitevasutus (edaspidi „EACEA”).

OLS võtab kasutajate isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Õpirändes osalejatele tagatakse võõrkeelte õppimisel kaitstud ja turvaline keskkond. Selles jaotises kirjeldatakse põhimõtteid, mille alusel OLS kogub, haldab ja kasutab kasutajate esitatud andmeid.

 

OLS, mis hõlmab litsentsihaldusvahendit, keeleoskuse hindamist ja keelekursusi, lähtub isikuandmete kogumisel ja töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusest (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta[1].

OLS-i mitmesugused abivahendid võimaldavad kasutajatel esitada OLS-i tegevustes osalemiseks teavet. Veebis registreerimisel ja muu teabe esitamisel kogutakse ja töödeldakse andmeid punktis 1 esitatud eesmärkidel. Asjaomase töötlemise eest vastutab vastutav töötleja, üksuse A1 (Erasmus+: koolid, perspektiivsed algatused, programmide koordineerimine EACEA-s) juhataja (kontaktandmed on punktis 6).

 

1. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja milleks?

(a) Õpirändes osalejate andmed

Riiklikud bürood, toetusesaajatest asutused ning Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraat edastavad EACEA-le teatud isikuandmed, näiteks e-posti aadressi. Seejärel võib EACEA koguda OLS-i abivahendi kaudu alljärgnevaid andmeid.

Registreerija kohustuslikud andmed: ees- ja perekonnanimi, sugu, e-posti aadress, kodakondsus, sünniaasta, emakeel, õpirände liik, testitav keel, sihtriik, õpirände eeldatav algus, saatev asutus, õpirände periood, ajavöönd, õpirände eeldatav lõpp.

Keeleoskuse hindamise ja kursuste tulemused

Muud vabatahtlikud andmed, mida õpirändes osalejad OLS-i raames esitavad (nt foorumisõnumid, veebiarutelud, failid ja pildid). Vabatahtlike andmete esitamata jätmine ei pane osalejaid ebasoodsasse olukorda.

(b) Riiklike büroode ja programmi Erasmus+ saatvate asutuste töötajate teabe esitavad EACEA-le need asutused ning hariduse ja kultuuri peadirektoraat

Institutsioonilised andmed: projekti number, osaleja tunnuskood (PIC), projekti nimetus, projekti alguskuupäev, projekti lõppkuupäev, projekti kontaktisik, projekti kontakttelefon, projekti e-post, keeleoskuse hindamise litsentsi number ja keelekursuste litsentsi number.

(c) Töötlemise eesmärk

OLS-i eesmärk on pakkuda võimalust hinnata keeleoskuse paranemist õpirände kaudu. Teine eesmärk on toetada keeleõpet enne õpirände perioodi ja selle ajal ulatuses, mis vastab osaleja eesmärkidele.

Andmete töötlemine on vajalik, et

 • OLS saaks toimida;
 • OLS-is end registreerinud isikud saaksid suhelda ja teha koostööd vastastikuse usalduse õhkkonnas;
 • teha statistikaks koondandmete väljavõtteid.

2. Kellel on juurdepääs isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse?

Isikuandmeid ei kasutata turunduseks.

Eespool kirjeldatud põhjustel on andmetele juurdepääs ainult järgmistel isikutel:

 • OLS-i teised registreeritud kasutajad võivad pääseda juurde vabatahtlikult esitatud andmetele, näiteks foorumisõnumitele, veebiaruteludele, failidele ja piltidele;
 • Euroopa Komisjonil, EACEA-l ja riiklikel büroodel on juurdepääs ainult koondandmetele;
 • EACEA nimel ja juhiste alusel tegutseval teenuseosutajal Altissial on juurdepääs kõikidele andmetele;
 • õpirände üksikosalejate andmetele pääseb juurde saatev asutus, kellel on juurdepääs OLS-i litsentsihaldussüsteemi tagarakendusele, mis võib otsustada andmete kasutamise üle;
 • Euroopa vabatahtliku teenistuse vabatahtlike andmeid projekti teis(t)ele organisatsiooni(de)le ei edastata.

Andmeid töödeldakse võimaluse korral anonüümselt, eelkõige juhul, kui need edastatakse teadusuuringuteks kolmandatele isikutele.

3. Kuidas tagatakse isikuandmete kaitse?

Kogutud isikuandmed ja kogu seotud teave salvestatakse teenuseosutaja (Altissia) turvatud serverites UCL – ALTISSIA – CLL konsortsiumiga sõlmitud lepingu kehtivusaja jooksul.

Teenuseosutaja infotöötlemiskeskused on lepinguliselt kohustatud järgima oma tegevuses Euroopa Komisjoni turvalisuse direktiive ning turvalisusküsimuste direktoraadi väljatöötatud sätteid selliste serverite ja teenuste kohta. Altissia serverites kasutatakse veebilehe majutamisel järgmiseid standardseid turvameetmeid: hiljuti parandatud ja ajakohastatud operatsioonisüsteem ja tarkvara, viiruskaitse, tulemüür, korrapärane turvalisuse audit ja võrgu turvalisuse kontroll, IT turvalisuspoliitika, haavatavuse testimine ja sissetungi avastamise süsteem.

4. Kuidas oma andmeid kinnitada ja parandada?

Isikuandmetele juurdepääsu õigust kasutades saab veebis vaadata oma isikuandmeid ning parandada ebatäpseid või puudulikke andmeid. Samuti võib võtta ühendust vastutava töötlejaga (vt punkt 6).

5. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Kasutaja profiiliga seotud andmeid säilitatakse üks aasta pärast kasutaja viimast sisselogimist. Kui kasutaja viimasest sisselogimisest on möödunud aasta, muutub kasutaja profiil automaatselt mitteaktiivseks ega ole teistele kasutajatele enam nähtav. Kasutajale saadetakse teade, et tema profiil on mitteaktiivne ning et ta saab sisse logides konto uuesti aktiveerida. Kahe aasta möödumisel saadetakse teine ja viimane meeldetuletus, milles teavitatakse, et kolme aasta möödumisel viimasest sisselogimisest muutub profiil lõplikult mitteaktiivseks. Seejärel muutub kogu isiklik teave anonüümseks.

Statistika ja teadusuuringutega seotud andmed säilitatakse OLS-i kogu tegevusaja jooksul. Lepingu lõppedes annab UCL – ALTISSIA – CLL konsortsium kogu teabe ja kõik andmed EACEA-le ega säilita konfidentsiaalset teavet, dokumente ega isikuandmeid üheski vormis. Koondandmed jäävad üksnes teadusuuringuteks ja kontrollimiseks EACEA, Euroopa Komisjoni, riiklike büroode ja programmi Erasmus+ saatvate asutuste, UCL – ALTISSIA – CLL konsortsiumi nimel tegutseva Altissia ning vastutava töötleja loal muude kolmandate isikute käsutusse.

6. Kontaktandmed

Andmete töötlemise eest vastutab vastutav töötleja:

Üksuse A1 juhataja - Erasmus+: poliitikareformi toetamine ja veebipõhine keeletugi
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus
Kabinet: J-59 06/33
BE-1049 Brüssel/Belgia

 

Kui teil on küsimusi oma õiguste ja isikuandmete töötlemisega seotud õiguste kasutamise kohta (nt juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine), võtke ühendust OLS-i vastutava töötlejaga e-posti aadressil EACEA-EPLUS-OLS@ec.europa.eu


7. Pöördumine abi saamiseks

Kui teil tekib isikuandmete kaitsega seoses probleeme, võtke ühendust vastutava töötlejaga eespool nimetatud aadressidel. Samuti võib ühendust võtta EACEA andmekaitseametnikuga e-posti aadressil eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Kui vastutav töötleja või andmekaitseametnik probleemi ei lahenda, võib alati esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile:

veebileht - http://www.edps.europa.eu;

e-post - edps@edps.europa.eu.

 

8. Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemise peamine õiguslik alus on järgmine.

 • KOMISJONI 18. detsembri 2013. aasta RAKENDUSOTSUSE, millega asutatakse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri täitevasutus ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/336/EÜ (2013/776/EL), artikli 3 punkt a.
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+”: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 50),
  • artikli 5 punkt e, milles sätestatakse, et „[programmiga püütakse saavutada järgmised erieesmärgid:] parandada keelte õpetamist ja õppimist ning edendada liidus levinud keelte paljusust ja kultuuridevahelist teadlikkust”. Lisaks on I lisas märgitud, et „[p]rogrammi üle teostatakse hoolikat järelevalvet, tuginedes näitajatele, mille eesmärk on mõõta programmi üld- ja erieesmärkide saavutamise ulatust ning minimeerida halduskoormust ja -kulusid. Sellel eesmärgil kogutakse andmeid järgmiste põhinäitajate jaoks.” „Hariduse ja koolituse” raames on näitaja „[s]elliste pikaajalises õpirändes osalenute osakaal, kes on parandanud oma keelteoskust”.

 

[1]EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.