1. Lahtiütlus

 

Erasmus+ veebipõhine keeletugi (OLS) on teenus, mida rahastab Erasmus+ programmi raames Euroopa Komisjon.

Algatusi üldsusele tutvustavat veebilehte haldab konsortsiumi (Centre de Langues, Universite Catholique de Louvain ja Altissia International S.A.) nimel Altissia. Veebilehel avaldatud materjalid on ainult teavitamiseks ja õppe-eesmärgil.

UCL – ALTISSIA – CLL konsortsiumi eesmärk on anda õigeaegset ja täpset teavet. Vigade ilmnemisel püütakse need parandada.

Erasmus+ õpirändes osalejatele kättesaadavate keeleoskuse hindamiste, kursuste ja kõigi seonduvate teemade sisu eest vastutab ainult UCL – ALTISSIA – CLL konsortsium ning see ei väljenda Euroopa Komisjoni ega Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri täitevasutuse (EACEA) seisukohti.

Litsentsihaldussüsteemi piiratud juurdepääsuga osasse, mis käsitleb riiklikke büroosid ja programmi Erasmus+ saatvaid asutusi, sisestatakse Euroopa Komisjoni IT-vahenditest saadavad andmed, mida need asutused võivad muuta. Andmete õiguslik alus on direktiiv 95/46 ja määrus nr 45/2001.

Teave

  • on üldine ja selle eesmärk ei ole käsitleda ühegi isiku või üksuse eriolukorda;
  • ei pruugi olla kõikehõlmav, täpne, täielik ega ajakohane;
  • võib mõnikord sisaldada linke teistele veebilehtedele, mille üle UCL – ALTISSIA – CLL konsortsiumi nimel tegutseval Altissial puudub kontroll ja mille eest UCL – ALTISSIA – CLL konsortsium ei vastuta;
  • ei ole professionaalne ega õiguslik nõuanne (konkreetse nõuande saamiseks tuleb pöörduda pädeva spetsialisti poole).

UCL – ALTISSIA – CLL konsortsiumi nimel tegutsev Altissia jätab endale õiguse EACEA otseste juhiste alusel ükskõik millal peatada, vahetada, muuta, lisada või eemaldada veebilehe osi.

Lahtiütluse eesmärk ei ole piirata UCL – ALTISSIA – CLL konsortsiumi nimel tegutseva Altissia vastutust asjakohaste riiklike õigusaktide nõuete täitmisel ega välistada tema vastutust juhtudel, kui vastutust ei saa nende õigusaktide alusel välistada.

Vastutus sisu eest

Kuigi veebmeister on veebilehe loomisel ja ajakohastamisel väga hoolikas, ei saa ta tagada teabe õigsust. Veebilehel avaldatud teavet võidakse etteteatamata muuta. Veebmeister ei vastuta väljajäetud teabe, vigade ega esitatud teabe ja juhiste kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

Euroopa Komisjon, EACEA ja UCL – ALTISSIA – CLL konsortsiumi nimel tegutsev Altissia ei vastuta kolmandate isikute üleslaaditud teabe ega dokumentide eest.

Sissetulevad ja väljaminevad hüperlingid

Veebilehe http://erasmusplusols.eu autor ei vastuta muudele veebilehtedele ning üldiselt kõikidele Interneti-ressurssidele suunavate hüperlinkide kasutamise eest veebilehel. Samuti ei vastuta ta muude veebilehtede eest, millel on hüperlink sellele veebilehele, ja keeldub seega nende sisu eest vastutamast.

Kui soovite luua linki veebilehele http://erasmusplusols.eu, peate eelnevalt ühendust võtma veebilehe autoriga.

2. Autoriõigus

Autoriõiguse märge

Veebileht http://erasmusplusols.eu on autoriõigusega kaitstud. Tekst, pildid ja muud veebilehe elemendid on autoriõigusega kaitstud. Selle veebilehe või selle osade kopeerimine, kohandamine, tõlkimine, üldsusele edastamine, laenutamine ja muu kasutamine mis tahes vormis ja mis tahes vahendeid kasutades elektrooniliselt, mehaaniliselt või muul viisil kasu saamiseks või isiklikul otstarbel on UCL – ALTISSIA – CLL konsortsiumi eelneva loata rangelt keelatud. Autoriõiguse rikkumine toob kaasa tsiviil- või kriminaalsüüdistuse.

Keeleoskuse hindamised, keelekursused ning veebipaigutus ja -graafika on UCL – ALTISSIA – CLL konsortsiumi omand.

Riiklike büroode, programmi Erasmus+ saatvate asutuste, õpirändes osalejate ja statistiliste koondandmete süsteemi andmete autoriõigus kuulub liidule.

Veebilehega http://erasmusplusols.eu seotud vaidlusi reguleerib ainult Belgia õigus. Vaidlusi on pädevad lahendama üksnes Brüsseli kohtud.

Kaubamärgid ja kaubanimi

Erasmus+ on Euroopa Liidu registreeritud kaubamärk. Veebilehel kasutatud logod, veebibännerid ja märgid on seadusega kaitstud. Nende või sarnaste nimede kasutamine eelneva kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud.

3. Kontaktandmed

Veebilehe omanikuga saab e-posti teel ühendust veebilehel oleva kontaktvormi kaudu või peakontoris, mis asub aadressil

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgium

Veebiteenuse pakkujaga saab ühendust nende peakontoris aadressil

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

4. OLS-i käitumisjuhend

OLS-is registreerudes nõustute põhimõttega, et OLS on õpirändes osalejate kogukond, mis põhineb usaldusel ja koostööl.

OLS-i meeskond soovitab järgmist.

  • Veenduge, et profiili juures üleslaaditavad pildid ei riku autoriõigust.
  • Jälgige, et foorumitesse postitatavad kommentaarid oleksid seotud originaalpostitusega. Asjakohatud kommentaarid ei ole lubatud ja neist teatatakse.
  • Veenduge, et foorumitesse postitatavad sõnumid oleksid teemakohased.
  • Hoiduge solvavast keelekasutusest ja austage teisi.

OLS-i kasutamine kaubanduslikel eesmärkidel on rangelt keelatud. Mis tahes kaubanduslike huvidega ettevõte, algatus või tarkvara eemaldatakse.

OLS-i meeskond hoolib õpirändes osalejatest ja kinnitab, et kirjeldatud käitumisjuhendi rikkumine on vastuvõetamatu.