1. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (OLS) Erasmus+ είναι μια υπηρεσία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Η Altissia εκ μέρους της κοινοπραξίας του προγράμματος (Centre de Langues, Université Catholique de Louvain και Altissia International S.A.) διατηρεί αυτόν τον δικτυακό τόπο με στόχο την προώθηση των πρωτοβουλιών της στο κοινό. Το υλικό του εν λόγω δικτυακού τόπου προορίζεται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και ενημέρωσης.

Στόχος της κοινοπραξίας UCL – ALTISSIA – CLL είναι να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Εάν επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.

Το περιεχόμενο των γλωσσικών αξιολογήσεων, των μαθημάτων και των σχετικών περιοχών που είναι προσβάσιμες στους συμμετέχοντες σε δράσεις κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της κοινοπραξίας UCL – ALTISSIA – CLL και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA).

Η περιορισμένη περιοχή του συστήματος διαχείρισης αδειών που αφορά τις εθνικές μονάδες και το ίδρυμα/οργανισμό αποστολής Erasmus+ τροφοδοτείται με δεδομένα που εξάγονται από τα εργαλεία ΤΠ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπόκειται σε τροποποιήσεις από αυτά. Τα εν λόγω δεδομένα καλύπτονται από τη νομική βάση της οδηγίας 95/46 και του κανονισμού αριθ. 45/2001.

Ο δικτυακός αυτός τόπος περιλαμβάνει πληροφορίες:

  • γενικού μόνο χαρακτήρα και οι οποίες δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων,
  • όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς, ή ενημερωμένες,
  • συνδεόμενες, μερικές φορές, με χώρους εκτός της κοινοπραξίας UCL – ALTISSIA – CLL και μη ελεγχόμενους από αυτήν, για το περιεχόμενο των οποίων η κοινοπραξία UCL – ALTISSIA – CLL δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη,
  • μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Η κοινοπραξία UCL – ALTISSIA – CLL διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με άμεσες οδηγίες του EACEA, να αναστείλει, αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή καταργήσει τμήματα του δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή.

Η προκείμενη δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της κοινοπραξίας UCL – ALTISSIA – CLL κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Παρόλο που ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου δημιούργησε και ενημερώνει αυτόν τον δικτυακό τόπο με μεγάλη προσοχή, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα στις σελίδες του και για τις συνέπειες που απορρέουν από τη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και οδηγιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο EACEA και η κοινοπραξία UCL – ALTISSIA – CLL δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν πληροφορίες ή έγγραφα που αναρτώνται από τρίτα μέρη.

Εισερχόμενοι και εξερχόμενοι υπερσύνδεσμοι

Η ενσωμάτωση υπερσυνδέσμων στον δικτυακό τόπο προς άλλους δικτυακούς τόπους και γενικά προς όλους τους υπάρχοντες πόρους στο διαδίκτυο δεν αποτελεί ευθύνη του συντάκτη του δικτυακού τόπου http://erasmusplusols.eu.  Ομοίως, άλλοι δικτυακοί τόποι που περιέχουν υπερσυνδέσμους σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν αποτελούν ευθύνη του συντάκτη, συνεπώς δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του.

Εάν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε υπερσύνδεσμο προς τον δικτυακό τόπο http://erasmusplusols.eu, θα πρέπει να επικοινωνήσετε εκ των προτέρων με τον συντάκτη του δικτυακού τόπου.

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο δικτυακός τόπος http://erasmusplusols.eu προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το κείμενο, οι εικόνες και τα άλλα στοιχεία αυτού του δικτυακού τόπου προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε αντιγραφή, προσαρμογή, μετάφραση, συμφωνία, δημόσια επικοινωνία, ενοικίαση και οποιαδήποτε χρήση του συνόλου ή μέρους αυτού του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο, που πραγματοποιείται για κερδοσκοπικούς σκοπούς ή σε ιδιωτικό περιβάλλον, απαγορεύεται αυστηρά χωρίς προηγούμενη έγκριση από την κοινοπραξία UCL – ALTISSIA – CLL. Κάθε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα επιφέρει αστικές ή ποινικές διώξεις.

Οι γλωσσικές αξιολογήσεις, τα γλωσσικά μαθήματα, τα γραφικά διάταξης ιστού αποτελούν ιδιοκτησία της κοινοπραξίας UCL – ALTISSIA – CLL.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των δεδομένων του συστήματος αναφορικά με τις εθνικές μονάδες, τα ιδρύματα / τους οργανισμούς αποστολής Erasmus+, τους συμμετέχοντες σε δράσεις κινητικότητας και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία ανήκουν στην Ένωση.

Τυχόν διαφορές που σχετίζονται με τον δικτυακό τόπο http://erasmusplusols.eu διέπονται αποκλειστικά από το βελγικό δίκαιο. Τα δικαστήρια των Βρυξελλών έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά.

 

Εμπορικό σήμα και επωνυμία

Το Erasmus+ αποτελεί καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα λογότυπα, τα banner ιστού και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο προστατεύονται νομικά. Τυχόν χρήση αυτών ή παρόμοιων ονομάτων χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση απαγορεύεται αυστηρά.

3. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο του δικτυακού τόπου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον δικτυακό τόπο ή στα κεντρικά γραφεία στην ακόλουθη διεύθυνση:

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgium

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο ιστού στα κεντρικά του γραφεία:

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

4. Κώδικας Δεοντολογίας

Με την εγγραφή σας στην OLS αποδέχεστε τη βασική αρχή ότι η OLS αποτελεί μια κοινότητα συμμετεχόντων σε δράσεις κινητικότητας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη συνεργασία.

Η ομάδα της OLS σάς συνιστά τα ακόλουθα:

  • Βεβαιωθείτε ότι τυχόν εικόνες που μεταφορτώνετε (στην περιοχή του προφίλ σας) δεν παραβιάζουν τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Κατά τη δημοσίευση ενός σχολίου στο φόρουμ, βεβαιωθείτε ότι το σχόλιό σας είναι σχετικό με την αρχική ανάρτηση. Ακατάλληλα σχόλια δεν επιτρέπονται και θα αναφέρονται.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα μηνύματα που δημοσιεύετε σε φόρουμ είναι σχετικά με το θέμα του φόρουμ.
  • Μην χρησιμοποιείτε υβριστική γλώσσα και δείξτε σεβασμό.

Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιήσετε την OLS για εμπορικούς σκοπούς. Τυχόν εταιρείες, πρωτοβουλίες, λογισμικό με εμπορική πρόθεση θα καταργούνται.

Η ομάδα της OLS μεριμνά για τους συμμετέχοντες σε δράσεις κινητικότητας και διασφαλίζει ότι δεν θα γίνεται ανεκτή οποιαδήποτε παραβίαση του ανωτέρω κώδικα δεοντολογίας.