Η ακόλουθη δήλωση περιγράφει την πολιτική μας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Συνοπτική περιγραφή

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη Erasmus+ (στο εξής «OLS») αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μέρος του Erasmus+, του Προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Τελεί υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (στο εξής «EACEA»).

Η OLS σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο των χρηστών της. Παρέχει ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον στους συμμετέχοντες σε δράσεις κινητικότητας για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η ακόλουθη δήλωση περιγράφει τις πολιτικές με βάση τις οποίες η OLS συλλέγει, διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες της.

Καθώς η OLS —η οποία περιλαμβάνει το εργαλείο διαχείρισης αδειών, την αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων, καθώς και τα γλωσσικά μαθήματα— συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα, διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών[1].

Τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιεί η OLS παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλλουν πληροφορίες προκειμένου να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της OLS. Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και την υποβολή άλλων πληροφοριών, τα δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία για τους σκοπούς που περιγράφονται στο σημείο 1 παρακάτω. Οι σχετικές εργασίες επεξεργασίας αυτών πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη του υπευθύνου της επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος είναι επικεφαλής της Μονάδας A1 - Erasmus+: Σχολές, μελλοντικές πρωτοβουλίες, συντονισμός προγράμματος (Schools, Prospective Initiatives, Programme Coordination) του EACEA (βλ. σημείο 6 παρακάτω για στοιχεία επικοινωνίας).

1. Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιον σκοπό;

(a) Πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες σε δράσεις κινητικότητας:

Οι εθνικές μονάδες, τα δικαιούχα ιδρύματα και η ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαβιβάζουν στον EACEA ορισμένα προσωπικά δεδομένα, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Στη συνέχεια, ενδέχεται να γίνει συλλογή των ακόλουθων πληροφοριών απευθείας από εσάς από τον EACEA μέσω του εργαλείου OLS.

Υποχρεωτικά δεδομένα συμμετέχοντα: επώνυμο, όνομα, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας, ιθαγένεια, έτος γέννησης, μητρική γλώσσα, τύπος κινητικότητας, γλώσσα προς εξέταση, χώρα προορισμού, εκτιμώμενη έναρξη περιόδου κινητικότητας, ίδρυμα αποστολής, περίοδος κινητικότητας, ζώνη ώρας, εκτιμώμενη λήξη κινητικότητας.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης  γλωσσικών δεξιοτήτων και των μαθημάτων

Άλλα προαιρετικά δεδομένα που υποβάλλονται στο OLS από τους συμμετέχοντες σε δράσεις κινητικότητας (π.χ. μηνύματα σε φόρουμ, διαδικτυακές συζητήσεις και νήματα, αρχεία και εικόνες). Η μη παροχή αυτών των προαιρετικών δεδομένων δεν θέτει τους συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση.

(b) Οι πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό των εθνικών φορέων και των ιδρυμάτων/οργανισμών αποστολής Erasmus+ παρέχονται από τα εν λόγω ιδρύματα και τη ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στον EACEA:

Δεδομένα των ιδρυμάτων: Αριθμός σχεδίου, αριθμός PIC, όνομα σχεδίου, ημερομηνία έναρξης σχεδίου, ημερομηνία λήξης σχεδίου, υπεύθυνος επικοινωνίας σχεδίου, αριθμός τηλεφώνου του υπευθύνου επικοινωνίας σχεδίου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπευθύνου επικοινωνίας σχεδίου, αριθμός αδειών για γλωσσικές αξιολογήσεις και αριθμός αδειών για γλωσσικά μαθήματα.

(c) Σκοπός της επεξεργασίας:

Στόχος της OLS είναι η παροχή ενός συστήματος μέτρησης της προόδου όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες μέσω της κινητικότητας. Ο έτερος στόχος σχετίζεται με την υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας, στο επίπεδο που είναι χρήσιμο για τον σκοπό του εκάστοτε συμμετέχοντα.

Πιο συγκεκριμένα, η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για:

 • τη λειτουργία της OLS,
 • την παροχή στους συμμετέχοντες στην OLS της δυνατότητας επικοινωνίας και συνεργασίας σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού και,
 • την εξαγωγή συγκεντρωτικών δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς.

2. Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν και σε ποιον κοινοποιούνται;

Τα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για διαφημιστικούς σκοπούς.

Για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, η πρόσβαση στα δεδομένα περιορίζεται αυστηρά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Άλλοι εγγεγραμμένοι χρήστες της OLS ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προαιρετικά δεδομένα που υποβάλετε, π.χ. μηνύματα σε φόρουμ, διαδικτυακές συζητήσεις και νήματα, αρχεία και εικόνες.
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA και εθνικές μονάδες: μόνο συγκεντρωτικά δεδομένα.
 • Πάροχος υπηρεσιών (Altissia) που ενεργεί εκ μέρους και σύμφωνα με τις οδηγίες του EACEA: πλήρες σύνολο δεδομένων.
 • Τα δεδομένα που σχετίζονται με μεμονωμένους συμμετέχοντες σε δράσεις κινητικότητας είναι προσβάσιμα μέσω του υποστηρικτικού συστήματος διαχείρισης αδειών OLS στο(ν) ίδρυμα/οργανισμό αποστολής τους, που στη συνέχεια μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τη χρήση τους.
 • Όσον αφορά τους εθελοντές στο πλαίσιο της ΕΕΥ (Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία), τα αποτελέσματα δεν θα κοινοποιούνται στους άλλους οργανισμούς του προγράμματος.

Εφόσον είναι εφικτό, η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται με ανώνυμο τρόπο, ιδίως κατά τη διαβίβαση σε τρίτα μέρη για ερευνητικούς σκοπούς

3. Πώς προστατεύουμε και φυλάσσουμε τις πληροφορίες σας;

Τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα και οι σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές του παρόχου υπηρεσιών (Altissia) για τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης με την κοινοπραξία UCL – ALTISSIA – CLL.

Οι λειτουργίες των κέντρων υπολογιστών του παρόχου υπηρεσιών συμμορφώνονται βάσει σύμβασης με τις οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με τις διατάξεις που καθορίζονται από τη Διεύθυνση Ασφαλείας για τα εν λόγω είδη διακομιστών και υπηρεσιών. Στον ιστοχώρο των διακομιστών της Altissia εφαρμόζονται τα πρότυπα μέτρα ασφάλειας, δηλαδή πιο πρόσφατα επιδιορθωμένο και ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, προστασία κατά των ιών, τείχος προστασίας, τακτικός έλεγχος ασφάλειας και έλεγχοι ασφάλειας δικτύου, εφαρμοσμένη πολιτική ασφάλειας ΤΠ, δοκιμή ευπάθειας και σύστημα ανίχνευσης παρείσδυσης.

4. Πώς μπορείτε να ελέγξετε και να διορθώσετε τις πληροφορίες που σας αφορούν;

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να το πράξετε εσείς οι ίδιοι ηλεκτρονικά. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (βλ. παρακάτω στο σημείο 6).

5. Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα προσωπικά σας δεδομένα; 

3 χρόνια μετά την τελευταία σύνδεση του χρήστη, το προφίλ θα απενεργοποιηθεί οριστικά. Στη συνέχεια, όλα τα προσωπικά στοιχεία ανωνυμοποιούνται.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με στατιστικά στοιχεία και ερευνητικούς σκοπούς διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης (OLS).  Κατά τη λήξη της σύμβασης, η κοινοπραξία UCL – ALTISSIA – CLL θα διαβιβάσει όλες αυτές τις πληροφορίες και τα δεδομένα στον EACEA και δεν θα διατηρήσει αντίγραφο των εμπιστευτικών πληροφοριών, εγγράφων και προσωπικών δεδομένων σε οποιαδήποτε μορφή. Τα δεδομένα παραμένουν στη διάθεση του EACEA, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εθνικών μονάδων  και των ιδρυμάτων/οργανισμών αποστολής Erasmus+, της Altissia εκ μέρους της κοινοπραξίας UCL – ALTISSIA – CLL και άλλων τρίτων μερών, αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας και παρακολούθησης, υπό την εξουσιοδότηση του υπευθύνου της επεξεργασίας δεδομένων σε συγκεντρωτική μορφή.

6. Στοιχεία επικοινωνίας

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται υπό την ευθύνη του υπευθύνου της επεξεργασίας δεδομένων:

Προϊστάμενος Μονάδας A1 - Erasmus+:
Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)

Γραφείο: J-59 06/33
BE-1049 Βρυξέλλες/Βέλγιο

 

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (όπως πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας), μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας της OLS στην ακόλουθη διεύθυνση: EACEA-EPLUS-OLS@ec.europa.eu

7. Προσφυγή

Σε περίπτωση διαφοράς για τυχόν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο της επεξεργασίας στην προαναφερόμενη διεύθυνση και στην ηλεκτρονική του θυρίδα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του EACEA στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας ή τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή:

Δικτυακός τόπος - http://www.edps.europa.eu;

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - edps@edps.europa.eu.

8. Νομική βάση

Η κύρια νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι:

 • ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού» και για την κατάργηση της απόφασης 2009/336/ΕΚ (2013/776/ΕΕ): άρθρο 3 στοιχείο α)
 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50–73):
  • Το άρθρο 5 στοιχείο ε) ορίζει ότι «[το πρόγραμμα επιδιώκει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους] βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών και προώθηση της ευρείας γλωσσικής πολυμορφίας και της διαπολιτισμικής ευαισθησίας της Ένωσης». Επιπλέον, σύμφωνα με το παράρτημα I «Το πρόγραμμα παρακολουθείται στενά, στη βάση μιας δέσμης δεικτών που αποσκοπούν στη μέτρηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος και στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους και κόστους. Προς το σκοπό αυτόν, συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών». Ο δείκτης υπό τον όρο «εκπαίδευση και κατάρτιση» καθορίζει το «Ποσοστό των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κινητικότητας μεγάλης διάρκειας που δηλώνουν ότι έχουν αυξήσει τις γλωσσικές δεξιότητές τους».

 

[1] ΕΕ L 8 της 12.01.2001, σ. 1.