1. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 

On-line jazyková podpora (OLS) programu Erasmus+ je služba financovaná Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+.

Stránky spravuje konsorcium (Centre de Langues, Université Catholique de Louvain a Altissia International S.A.) s cílem propagovat jeho iniciativy u veřejnosti. Materiály na těchto webových stránkách slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům.

Záměrem konsorcia UCL – ALTISSIA – CLL je, aby tyto informace byly vždy aktuální a správné. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit.

Obsah jazykových testů, kurzů a všech souvisejících oblastí dostupných účastníkům mobilit programu Erasmus+ jsou ve výlučné odpovědnosti konsorcia UCL – ALTISSIA – CLL a nijak neodrážejí postoje Evropské komise a Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).

Oblast s omezeným přístupem pro systém správy licencí týkající se národních agentur a vysílajících institucí/organizací programu Erasmus+ pracuje s údaji získanými z nástrojů IT Evropské komise a může být v souvislosti s těmito nástroji pozměněna. Na údaje se vztahuje právní základ směrnice 95/46 a nařízení 45/2001.

Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu,
  • nejsou nutně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované,
  • v některých případech odkazují na internetové stránky jiných subjektů, nad nimiž nemá konsorcium UCL – ALTISSIA – CLL kontrolu a za které konsorcium UCL – ALTISSIA – CLL nenese odpovědnost,
  • nelze považovat za odborné či právní poradenství (potřebujete-li konkrétní radu, měli byste se vždy obrátit na vhodného kvalifikovaného odborníka).

Konsorcium UCL – ALTISSIA – CLL si vyhrazuje právo na základě přímého pokynu agentury EACEA kdykoliv pozastavit, změnit, upravit, doplnit či odstranit části těchto webových stránek.

Záměrem tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti není omezit odpovědnost konsorcia UCL – ALTISSIA – CLL v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními předpisy ani vyloučit odpovědnost agentury v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Odpovědnost za obsah

Přestože správce stránek při vytváření a aktualizaci obsahu těchto webových stránek tak činí s náležitou pečlivostí, nemůže zaručit přesnost informací. Informace na těchto stránkách mohou být bez upozornění změněny. Správce stránek nenese odpovědnost za případy chybějících informací nebo chyb na těchto stránkách ani za důsledky použití poskytnutých informací a pokynů.

Evropská komise, agentura EACEA a konsorcium UCL – ALTISSIA - CLL nenesou odpovědnost za žádné informace či dokumenty nahrané třetími stranami.

Příchozí a odchozí hypertextové odkazy

Autor stránek http://erasmusplusols.eu není zodpovědný za hypertextové odkazy na jiné webové stránky a obecně na všechny existující zdroje na internetu vložené na tyto webové stránky. Nenese odpovědnost ani za jiné webové stránky s hypertextovým odkazem na tyto stránky, a odmítá tedy odpovědnost za jejich obsah.

Chcete-li uvést odkaz na stránky http://erasmusplusols.eu, musíte předem kontaktovat autora webových stránek.

 

2. Autorská práva

Poznámka k autorským právům

Webové stránky http://erasmusplusols.eu jsou chráněny autorskými právy. Texty, obrázky a další prvky stránek jsou chráněny autorskými právy. Použití těchto webových stránek nebo jejich části za účelem reprodukce, adaptace, překladu, dohody, veřejné komunikace, pronájmu a další použití a to v jakékoliv podobě a prostřednictvím jakýchkoliv prostředků, elektronických, mechanických či jiných, ať už za účelem zisku nebo soukromě, je bez předchozího souhlasu konsorcia UCL – ALTISSIA – CLL přísně zakázáno. Jakékoliv porušení autorských práv bude řešeno občanskoprávním nebo trestním soudem.

Jazykové testy, jazykové kurzy, grafika webové stránky jsou majetkem konsorcia UCL – ALTISSIA – CLL.

Autorská práva k systémovým údajům souvisejícím s národními agenturami, vysílajícími institucemi/organizacemi v rámci programu Erasmus+, účastníky mobilit a agregovanými statistikami náleží Unii.

Jakékoliv spory související s webovými stránkami http://erasmusplusols.eu budou řešeny výlučně podle belgických zákonů. Pro jakékoliv spory jsou výlučně příslušné soudy Belgie.

Ochranné známky a obchodní název

Erasmus+ je registrovaná ochranná známka Evropské unie. Loga, webové bannery a znaky použité na těchto webových stránkách jsou zákonem chráněné. Je přísně zakázáno používat tyto nebo podobné názvy bez předchozího písemného souhlasu.

 

3. Kontakt

Majitele webových stránek můžete kontaktovat e-mailem prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách nebo písemně na adrese hlavní kanceláře:

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgie

Internetového providera můžete kontaktovat v jeho sídle:

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francie

 

4. Kodex chování OLS

Registrací do platformy OLS souhlasíte se základním principem, že OLS je komunita účastníků mobilit založená na důvěře a spolupráci.

Tým OLS doporučuje:

  • Dbejte na to, aby obrázky, které nahráváte (v rámci svého profilu) neporušovaly žádná autorská práva.
  • Při vkládání komentáře do fóra dbejte na to, aby se Váš komentář týkal původního příspěvku. Nevhodné komentáře nejsou povoleny a budou nahlášeny.
  • Dbejte na to, aby se vzkazy, které píšete ve fórech, týkaly tématu daného fóra.
  • Nepoužívejte urážlivé výrazy a respektujte ostatní.

Je přísně zakázáno používat OLS pro obchodní účely. Všechny společnosti, iniciativy, události či software s obchodním záměrem budou odstraněny.

Týmu OLS záleží na účastnících mobilit a postarají se o to, aby jakékoliv porušení výše uvedeného etického kodexu nebylo tolerováno.