Toto prohlášení vysvětluje naši politiku v oblasti zpracování vašich osobních údajů.

Přehled

On-line jazyková podpora programu Erasmus+ (dále jen „OLS“ – Online Linguistic Support) je iniciativou Evropské unie. Je součástí programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport – Erasmus+. Program řídí Evropská komise a provádí ho její Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (dále jen „EACEA“).

OLS je odhodlaná respektovat soukromí svých uživatelů. Účastníkům mobilit poskytuje zabezpečené a bezpečné prostředí pro učení se cizím jazykům. V tomto prohlášení jsou nastíněny politiky, kterými se OLS řídí při sběru, správě a používání údajů poskytnutých uživateli podpory.

 

Vzhledem k tomu, že OLS, která zahrnuje nástroj pro správu licencí, jazykové testy a také jazykové kurzy, shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje, vztahuje se na ni nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Evropského společenství a o volném pohybu těchto údajů[1].

Různé nástroje obsažené v OLS umožňují uživatelům poskytovat informace, aby se mohli účastnit aktivit OLS. Při on-line registraci a poskytování dalších informací dochází ke sběru údajů a jejich dalšímu zpracování pro účely podrobně popsané níže v bodě 1. Za příslušné úkony zpracování těchto údajů nese odpovědnost správce údajů, kterým je vedoucí oddělení A1 – Erasmus+: školy, výhledové iniciativy, koordinace programů v agentuře EACEA (kontaktní údaje viz bod 6 níže).

[1]Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

 

1. Jaké osobní informace sbíráme a za jakým účelem?

(a) Informace související s účastníky mobilit:

Národní agentury, instituce, které jsou příjemci grantů, a DG EAC Evropské komise předávají agentuře EACEA některé osobní údaje, jako například vaši e-mailovou adresu. Následující informace může agentura EACEA získat přímo od vás prostřednictvím nástroje OLS.

Povinné registrační údaje: příjmení, jméno, pohlaví, kontaktní e-mail, národnost, rok narození, mateřský jazyk, druh mobility, testovaný jazyk, cílová země, odhadovaný začátek mobility, vysílající instituce, období mobility, časové pásmo, odhadovaný konec mobility.

Výsledky jazykových testů a kurzy

Další volitelné údaje poskytované účastníky mobilit v OLS (např. zprávy ve fórech, on-line diskuzích a vláknech, soubory a obrázky). Neposkytnutím těchto volitelných údajů nebudou účastníci nikterak znevýhodněni.

(b) Informace související se zaměstnanci národních agentur a vysílajících institucí/organizací v rámci programu Erasmus+ jsou těmito institucemi a DG EAC poskytovány agentuře EACEA:

Institucionální údaje: Číslo projektu, číslo PIC, název projektu, datum zahájení projektu, datum ukončení projektu, kontaktní osoba projektu, kontaktní telefonní číslo projektu, kontaktní e-mail projektu, počet licencí pro jazykové testy a počet licencí pro jazykové kurzy.

(c) Účel zpracování:

Cílem OLS je poskytovat systém na měření pokroku, kterého bylo v oblasti jazykových dovedností dosaženo díky mobilitě. Další cíl souvisí s podporou učení jazyků před obdobím mobility a během něj a pro dosažení takové úrovně, která bude sloužit záměru účastníka.

Konkrétněji je údaje třeba zpracovávat, aby:

 • mohla OLS fungovat,
 • mohly osoby registrované v OLS komunikovat a spolupracovat v duchu vzájemné důvěry a vzájemného respektu a
 • bylo možné agregované údaje získat ke statistickým účelům.

2. Kdo má přístup k vašim údajům a komu jsou sdělovány?

Osobní údaje nebudou nikdy použity pro účely marketingu.

Za účely uvedenými výše je přístup k údajům přísně omezen takto:

 • Ostatní registrovaní uživatelé OLS mohou mít přístup k vámi poskytnutým volitelným údajům, např. ke vzkazům ve fórech, on-line diskuzích a vláknech, souborům a obrázkům.
 • Evropská komise, agentura EACEA a národní agentury: pouze agregované údaje.
 • Poskytovatel služeb společnost Altissia, která jedná jménem agentury EACEA a na základě jejích pokynů: veškeré údaje.
 • Údaje týkající se jednotlivých účastníků mobilit jsou přístupné pouze jejich vysílající instituci/organizaci, která má přístup ke koncovému systému správy licencí platformy OLS a může následně rozhodovat o jejich použití.
 • Pokud jde o dobrovolníky EVS, výsledky nebudou sdělovány jiným organizacím v projektu.

Kdykoli je to možné, budou údaje zpracovávány anonymně, zejména pokud budou předávány třetím stranám za účelem výzkumu.

3. Jak vaše údaje chráníme a zabezpečujeme?

Nashromážděné osobní údaje a veškeré související informace jsou uchovávány na zabezpečených serverech poskytovatele služby (Altissia) po dobu trvání smlouvy s konsorciem UCL – ALTISSIA - CLL.

Operace počítačových center poskytovatele služby smluvně podléhají bezpečnostním směrnicím Evropské komise a opatřením, která pro tento typ serverů a služeb zavedlo bezpečnostní ředitelství. Pro hosting stránek platí standardní bezpečnostní opatření, tj. operační systém a software s nejaktuálnějšími záplatami a aktualizacemi, antivirová ochrana, brána firewall, pravidelný bezpečnostní audit a bezpečnostní prohlídky sítě, uplatňování bezpečnostní politiky pro IT, testování zranitelnosti a systémy pro detekci narušení.

4. Jak můžete své údaje ověřit či opravit?

Můžete uplatnit své právo na přístup k údajům a opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, a můžete tak učinit sami a on-line. Můžete se také obrátit na správce údajů (viz níže bod 6.).

5. Jak dlouho si vaše osobní údaje ponecháme?

Po uplynutí lhůty tří let od posledního přihlášení bude profil uživatele trvale deaktivován. Veškeré osobní informace se pak anonymizují.

Údaje související se statistikami a výzkumnými účely jsou uchovávány po celou dobu trvání OLS. Na konci smluvního období předá konsorcium UCL – ALTISSIA – CLL veškeré informace a údaje agentuře EACEA a neponechá si kopie důvěrných informací, dokumentů a osobních údajů, a to v žádném formátu. Údaje jsou ponechány čistě k výzkumným a monitorovacím účelům k dispozici agentuře EACEA, Evropské komisi, národním agenturám a vysílajícím institucím/organizacím programu Erasmus+, společnosti Altissia jménem konsorcia UCL – ALTISSIA – CLL a dalším třetím stranám na základě svolení správce údajů, a to v agregovaném formátu.

6. Kontaktní údaje

Za úkony zpracování údajů je zodpovědný správce údajů:

Vedoucí oddělení A1 – Erasmus+: Podpora politické reformy a On-line jazyková podpora
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) –
Kancelář: J-59 06/33
BE-1049 Brusel/Belgie

 

S jakýmikoli dotazy o svých právech a o uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů (například přístup k osobním údajům či jejich oprava) se prosím obraťte na správce údajů platformy OLS na adrese: EACEA-EPLUS-OLS@ec.europa.eu

7. Dovolání

V případě sporu v jakékoliv otázce ochrany osobních údajů se můžete obrátit na správce údajů na výše uvedené e-mailové i poštovní adrese. Můžete se také obrátit na inspektora ochrany údajů agentury EACEA prostřednictvím této e-mailové adresy: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Nedokáže-li spor vyřešit správce údajů či inspektor ochrany údajů, můžete kdykoliv podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů:

Webové stránky – http://www.edps.europa.eu;

e-mail – edps@edps.europa.eu.

8. Právní základ

Hlavní právní základ pro zpracování údajů přestavuje:

 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. prosince 2013, kterým se zřizuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a zrušuje nařízení 2009/336/ES (2013/776/EU): čl. 3 písm. a).
 • „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013 a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úř. věst. L 347 ze dne 20.12.2013, s. 50–73):
  • čl. 5 písm. e) uvádí „[sleduje program tyto specifické cíle] zlepšit výuku a studium jazyků a podporovat značnou jazykovou rozmanitost Unie a mezikulturní povědomí.“ Dále příloha I uvádí, že „program bude pečlivě sledován na základě souboru ukazatelů určených k měření rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných a specifických cílů programu, a s cílem minimalizovat administrativní zátěž a náklady. Za tímto účelem se shromažďují údaje podle následujícího souboru ukazatelů.“ Ukazatel v oblasti „vzdělávání a odborná příprava“ upřesňuje, „procentní zastoupení účastníků dlouhodobé mobility, kteří prohlašují, že si zvýšili své jazykové znalosti“.

 

 

[1]OJ L8 of 12.1.2001, p. 1.