Следващата декларация обяснява политиката ни по отношение на обработването на личните данни.

Преглед

Онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ (наричана по-нататък „OLS“) е инициатива на Европейския съюз. Тя е част от „Еразъм+“, програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Тя се ръководи от Европейската комисия и се изпълнява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (наричана по-нататък „EACEA“).

OLS е посветена на зачитането на правото на неприкосновеност на личния живот на потребителите. Тя осигурява защитена и сигурна среда за изучаване на чужди езици от участниците в дейности за мобилност. Следващата декларация очертава политиките, чрез които OLS събира, управлява и използва данните, предоставени от нейните потребители.

Тъй като OLS – която обхваща инструмента за управление на лицензи, езиковите тестове и езиковите курсове – събира и допълнително обработва лични данни, тя е длъжна да спазва Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни[1]

Различните инструменти в OLS позволяват на потребителите да предоставят информация, за да участват в дейностите на OLS. При онлайн регистрация и предоставяне на друга информация данните се събират и обработват допълнително за целите, посочени подробно в т. 1 по-долу. За съответните операции по обработването им отговорност носи Администраторът на лични данни, който е началникът на отдел А1 – „Еразъм+“: Училища, бъдещи инициативи, координация на програмата в EACEA (вижте т. 6 по-долу за информация за контакт).

 

1. Какви лични данни събираме и за каква цел?

(a) Информация, свързана с участниците в дейности за мобилност:

Националните агенции, институциите получатели и ГД „Образование и култура“ на Европейската комисия предоставят на EACEA определени лични данни, като вашия имейл адрес. След това OLS инструментът може да получи пряко от вас следната информация.

Задължителни данни за регистрираното лице: фамилно име, собствено име, пол, електронна поща за контакти, националност, година на раждане, майчин език, вид на мобилността, език, който ще се тества, страна на местоназначение, очаквано начало на периода на мобилност, изпращаща институция, срок на мобилността, часова зона, очакван край на мобилността.

Резултати от езиковите тестове и курсовете

Други незадължителни данни, предоставени от участниците в дейности за мобилност към OLS (например съобщения във форуми, онлайн дискусии и теми, файлове и снимки). Непредоставянето на тези незадължителни данни няма да постави участниците в неравностойно положение.

(b) Информация във връзка с персонала на националните агенции и изпращащите институции/организации по програма „Еразъм+“ се предоставя от тези институции и ГД „Образование и култура“ на EACEA:

Данни за институцията: номер на проекта, PIC номер, наименование на проекта, начална дата на проекта, крайна дата на проекта, лице за контакт за проекта, телефон за контакт за проекта, електронна поща за контакти за проекта, номер на лицензи за езиковите тестове и брой лицензи за езиковите курсове.

(c) Цел на обработката:

Целта на OLS е да предостави схема за измерване на напредъка в областта на езиковите компетентности чрез мобилност. Другата цел е свързана с подпомагане на езиковото обучение преди и по време на срока на мобилност до нивото, което е полезно за целите на участника.

По-конкретно обработката на данни е необходима, за да:

 • позволи на OLS да функционира;
 • позволи на регистрираните в OLS лица да общуват и да си сътрудничат в дух на взаимно доверие и уважение; и
 • се извлекат обобщени данни за статистически цели.

2. Кой има достъп до вашата информация и пред кого се разкрива тя?

Личните данни никога няма да се използват за маркетингови цели.

За посочените по-горе цели достъпът до данни е строго ограничен до:

 • други регистрирани потребители на OLS могат да имат достъп до незадължителните данни, предоставени от вас, т.е. съобщения във форуми, онлайн дискусии и теми, файлове и снимки.
 • европейската комисия, EACEA и националните агенции – единствено до обобщените данни.
 • доставчикът на услуги Алтисия, който действа от името и съгласно инструкциите на EACEA – пълния набор от данни.
 • достъп до данни, свързани с отделните участници в дейности за мобилност, имат изпращащите ги институции/организации, които имат достъп до бекенд системата за управление на лицензи на OLS и могат да решат как да използват тези данни.
 • за доброволците в рамките на Европейската доброволческа служба, резултатите няма да се съобщават на другите организации в проекта.

Когато е възможно, данните ще се обработват анонимно, особено ако се предоставят на трети страни за изследователски цели.

3. Как защитаваме и опазваме вашите данни?

Събраните лични данни и цялата свързана с тях информация се съхраняват в обезопасени сървъри на доставчика на услуги (Алтисия) за срока на договора с консорциума UCL – ALTISSIA – CLL.

Операциите на компютърните центрове на доставчика на услуги съблюдават по договор директивите на сигурността на Европейската комисия и разпоредбите, установени от Дирекцията по сигурността за тези видове сървъри и услуги. Стандартните мерки за сигурност са налице за сайта, който хоства сървърите на Алтисия, т.е. последната версия на подобрената и актуализирана операционна система и софтуер, антивирусна защита, защитна стена, редовен одит на сигурността и сканиране за мрежова сигурност, прилагана политика за сигурност на ИТ, тестване на уязвимостта и система за откриване на нарушители.

4. Как можете да проверите и коригирате вашите данни?

За да упражнявате правата си, като например правото на достъп и коригиране на неточни или непълни лични данни, можете да го направите онлайн. Можете също така да се обърнете към Администратора на данни (вижте т. 6 по-долу).

5. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Три години след последното влизане на потребителя в системата профилът му ще бъде деактивиран за постоянно. След това всички лични данни ще станат анонимни.

Данни, свързани със статистически и изследователски цели, се съхраняват през целия живот на OLS. В края на договора консорциумът UCL – ALTISSIA – CLL ще предаде цялата информация и всички данни на EACEA и няма да запази копие в какъвто и да е формат на поверителната информация, документите и личните данни. Данните в обобщен формат остават на разположение на EACEA, Европейската комисия, националните агенции и изпращащите институции/организации по програма „Еразъм+“, Алтисия, от името на консорциума UCL – ALTISSIA – CLL, и други трети страни единствено за изследователски цели и мониторинг с одобрение на Администратора на данни.

6. Данни за контакт

За операциите по обработка на данни отговаря Администраторът на данни:

Началник на отдел А1 — „Еразъм+“: Подкрепа за реформиране на политиката и онлайн езикова подготовка
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
Служба: J-59 06/33
BE-1049 Брюксел, Белгия

 

За всякакви въпроси относно вашите права и упражняването на вашите права, свързани с обработката на лични данни (като достъп и коригиране на личните ви данни), не се колебайте да се обърнете към Администратора на OLS на адрес: EACEA-EPLUS-OLS@ec.europa.eu

 

7. Средства за защита

В случай на конфликт по какъвто и да е въпрос, свързан със защитата на личните данни, можете да се обърнете към Администратора на горепосочения адрес и функционираща пощенска кутия. Можете също така да се свържете с длъжностно лице за защита на данните в EACEA на следния имейл адрес: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Ако конфликтът не бъде разрешен от администратора или длъжностното лице за защита на данните, можете по всяко време да внесете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните:

Уебсайт — http://www.edps.europa.eu;

Електронна поща — edps@edps.europa.eu.

 

8. Правно основание

Главното правно основание на обработката на лични данни е:

 • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 г за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО (2013/776/ЕС): Член 3, буква а).
 • „Еразъм+“: програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50–73):
  • Член 5, буква д) предвижда, че „(Програмата се стреми към постигането на следните специфични цели:) да се подобри преподаването и изучаването на езици и да се насърчава широкото езиково многообразие в Съюза и междукултурната осведоменост“. В допълнение към това Приложение I предвижда, че „Програмата ще бъде следена отблизо въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата и с цел намаляване на административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от основни показатели“. Показателят по „Обучение и образование“ е „Процентът на участниците в дългосрочна мобилност, заявили, че са подобрили езиковите си умения“.

 

[1] ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.