للاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın

Какво е OLS?

Онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“(OLS) понастоящем предлага езикови курсове онлайн по български, чешки, датски, немски, естонски,гръцки, английски, испански, френски, хърватски, италиански, латвийски, литовски,унгарски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, фински и шведски език за студенти в сферата на висшето образование, учащи в сферата на професионалното образование и обучение и млади доброволци, участващи в програмата „Еразъм+“.

Европейската комисия реши да разшири тази услуга, така че тя да обхване около 100 000 бежанци за срок от 3 години на доброволна основа и безплатно.

OLS може да се ползва по всяко време чрез компютър, таблет или смартфон с интернет връзка. Езиковите курсове на OLS включват разнообразие от модули с определяне на собствен ритъм, които обхващат различни езикови области, както и интерактивни дейности за консултации на живо (групови отворени онлайн курсове, занятия с преподавател и форуми).

Каква е целта?

В контекста на настоящата мигрантска криза целта на тази инициатива е да се подпомогнат усилията на държавите — членки на ЕС, да интегрират бежанците в системите на образованието и обучението в Европа и да се гарантира, че те придобиват умения.

Кой може да се възползва?

OLS може да се предостави за ползване от бежанци въз основа на следното определение:

„В контекста на ЕС, гражданин на трета държава, който поради основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група се намира извън държавата, чийто гражданин е, и който не може или поради тези опасения не желае да се обърне за закрила към тази държава, или лице без гражданство, което, като се намира по горепосочените причини извън държавата на предишното си обичайно пребиваване, не може или поради такива опасения не желае да се завърне в нея, и по отношение на което не се прилага член 12 (изключване) от Директива 2011/95/ЕС.“

Това определение включва лица, които вече са получили статут на бежанец след кандидатстване за убежище, лица, които са получили положително решение за предоставяне на статут на бежанец, временна/субсидиарна или хуманитарна закрила, кандидати за убежище, без възрастови ограничения.

Как може да се участва?

Участието в инициативата е доброволно. Достъп до OLS в участващите държави се предоставя на бежанци, които желаят да подобрят знанията си по един от езиците, предлагани от OLS (Български, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, испански, френски, ирландски, хърватски, италиански, латвийски, литовски,унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, фински и шведски език) чрез институция/организация получател по „Еразъм+“, която е взела решение да участва.

Тези организации включват университети, организации за професионално образование и обучение, НПО, младежки организации, сдружения на гражданското общество и др.

Бежанците могат да изберат езиков курс в OLS на всеки от наличните езици. От институцията/организацията получател зависи да посочи този избор в OLS въз основа на нуждите на бежанеца и предлаганите нива за отделните езици.

След като получат електронното писмо с покана за OLS, бежанците трябва първо да положат езиков тест, за да се определи нивото им на владеене на езика. След това им се предоставя достъп до езиковия курс (ако е наличен на желаното ниво) за максимален срок от 13 месеца. Езиковите курсове по немски, английски, испански, френски, италиански и нидерландски език са достъпни на нива от А1 до С1 по Общата европейска референтна езикова рамка. Езиковите курсове по български, датски,естонски, гръцки, хърватски, латвийски, литовски,унгарски, полски, румънски, словашки, словенски, фински и шведски език се предлагат на ниво А1, по чешки език – до ниво А2, а по португалски език – до ниво B2.

Участващите организации/институции предоставят достъп на бежанци до езиковите курсове в OLS въз основа на получени искания и в рамките на наличния брой лицензии за OLS.

Ограничен брой лицензии за OLS са достъпни и за оператори, които са в пряк контакт с бежанците, за да ги придружават, подкрепят и насочват в рамките на процеса, свързан с OLS.

Участващите организации могат да осигурят компютри или други ИТ устройства на бежанците; това обаче не е задължително изискване. Достъпът до OLS може да бъде осъществен онлайн с всяко устройство с браузър и интернет връзка.

На бежанците не следва да се начисляват разходи за достъпа до езиков курс в OLS.

Кой може да участва?

  • Бежанци
  • Организации, подкрепящи бежанци
  • Институции/организации получатели по програма „Еразъм+“

Как се участва?

Свържете се с вашата национална агенция за допълнителна информация относно участието.

 

Къде да получите достъп до онлайн езиковите курсове към OLS?

Научете повече

Често задавани въпроси относно Програма „Еразъм+“

Инициативи по програма „Еразъм+“ в сферата на висшето образование, насочени към подпомагане на бежанци

Програма „Еразъм+“: „Европейско училище“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“

A Council of Europe Toolkit